”Bygg mer med avfall”

Det bör bli lättare att återvinna avfall för anläggningsändamål. Det menar Avfall Sverige, som nu intensifierar sitt arbete för en mer hållbar hantering. Två remissvar har också nyligen lämnats.

Dialog har förts med Naturvårdsverket inför deras regeringsuppdrag om undantag från anmälnings- och tillståndsplikt för verksamheter som behandlar avfall. Avfall Sverige menar att fler avfallsverksamheter bör omfattas av allmänna regler och därmed undantas från anmälnings- och tillståndsplikt. Självklart ska även risken med hanteringen av avfallet vara styrande. Slaggrus från energiåtervinning av avfall har exempelvis visat sig fungera utmärkt som ballastmaterial vid vägbyggen eller under parkeringsplatser.

Avfall Sveriges medarbetare har även varit involverade i uppdateringen av Naturvårdsverkets handbok Avfall i anläggningsarbete. Naturvårdsverket har tagit beslut om att dela upp handboken i fyra olika vägledningsdokument.

Den del som rör undersökning av avfallets kvalitet skickades nyligen på remiss. Avfall Sverige anser att det är bra att man upprättar ett dokument som syftar till att säkerställa avfallets kvalitet innan man använder det i anläggningsändamål. Det saknas däremot tydliga instruktioner i dokumentet hur avfallet ska kontrolleras och vad som är tillräcklig information gällande genomförda analyser. Lägre dokumentationskrav bör även ställas på mindre förorenade avfall.

Läs Avfall Sveriges remissvar på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall

Läs Avfall Sveriges remissvar på Naturvårdsverkets vägledning om återvinning av avfall i anläggningsarbeten: Undersökning av avfallets innehåll och egenskaper
 


Skriv ut:

Datum