De vill samla in förpackningar och tidningar

Den 31 mars var sista dag för att ansöka om att bli så kallat tillståndspliktigt insamlingssystem enligt förordningarna om producentansvar för förpackningar respektive tidningar. Två ansökningar har inkommit, från FTI och TMR. Pressretur har däremot inte lämnat någon ansökan.

FTI:s ansökan omfattar enbart tillstånd för att samla in förpackningar. Här framgår bland annat att de småhusområden som redan har utbyggd bostadsnära insamling ska behålla motsvarande servicegrad som redan finns. Där det är möjligt kommer FTI att samordna borttransport med kommunen för att samordna insamlingen av förpackningar och tidningar med insamlingen av mat- och restavfall. 

Val av teknisk lösning i övriga småhusområden kommer att avtalas mellan FTI och respektive transportör. Den lösning som är ”långsiktigt bäst lämpad” kommer att vara utgångspunkten i dessa förhandlingar.

Vad gäller insamling i flerbostadshus kräver FTI att insamlingsutrymmen är anpassade efter Avfalls Sveriges Handbok för avfallsutrymmen för att kunna erbjuda kostnadsfri borttransport. Ersättning till transportören för borttransport ska ske enligt en schablon.

TMR har idag cirka 10 procent av marknaden för producentansvaret kring förpackningar och tidningar. Deras ansökan är delvis belagd med sekretess, varför det inte i detalj går att utläsa vilka lösningar som planeras. Liksom FTI avser de samordna förpackningsinsamlingen med kommunernas befintliga insamling av mat- och restavfall där det är möjligt. 

TMR utlovar en rikstäckande insamling från och med den 1 januari 2021.

Grund för kostnadsfördelningen mellan TMR och kommunerna ska vara densamma som i avtalet för elavfall, där kommunerna samlar in uttjänt elektronik på uppdrag av producenterna. 
 


Skriv ut:

Datum