De vill senarelägga krav på spårbarhet

I sommar skärps kraven på att rapportera flödet av farligt avfall. Men förberedelsetiden är för kort menar Återvinningsindustrierna, som nu begär att regeringen skjuter fram ikraftträdandet.

Ett system för rapportering utvecklas som bäst av Naturvårdsverket. Beslut om de nya reglerna förväntas fattas under maj månad och träda i kraft 1 augusti 2020. Men redan den 5 juli börjar rapporteringsskyldigheten gälla.

Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av förändringen. Alla som producerar eller transporterar farligt avfall, som tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet, som behandlar farligt avfall eller som mäklar eller handlar med farligt avfall ska lämna uppgifter om det farliga avfallet i det nya rapporteringssystemet.

Eftersom ingen i dagsläget vet exakt hur reglerna kommer att utformas är det svårt för dessa verksamheter att förbereda sig.

Nu begär Återvinningsindustrierna i en hemställan till regeringen att starten skjuts på framtiden. De har genom en handfull medlemmar och som enda representant för avfallssektorn deltagit i en pilotstudie kring utformningen av det digitala spårbarhetssystemet. Coronaepidemin har dock lett till att de i dagsläget inte har resurser att delta. Samtidigt menar de att det är av största vikt att det system som nu tas fram, och som ska kunna fungera över lång tid, utformas så att det blir användbart för återvinningsindustrin och andra som ska rapportera in i systemet.

Enligt ett förslag ska detta system på sikt även hantera statistik kring andra avfallsslag än farligt avfall.

Läs också Naturvårdsverkets frågor och svar kring systemet


Skriv ut:

Datum