Dela prylar, yta, bil och tid - Delningsekonomi i kommunerna

Delning handlar om att ge varandra tillgång till underutnyttjade resurser, som saker, ytor, transporter, tid, data eller kompetens. Det kan ske med eller utan vinstsyfte, privat eller kommersiellt och i de flesta fall utan ägarbyte. I Sverige finns en lång tradition och vana av att dela, både i grannskapet med tvättstuga, föreningslokaler och klädbytardagar, och samhälleligt med offentliga rum, kollektivtrafik och allemansrätt. Tilliten mellan människor är en av de högsta i världen enligt SOM-Institutet. Det gör steget att börja dela via nya tjänster och plattformar kortare. Intresset för delningsformer ökar hos invånarna. Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt delning i svenska kommuner genom litteraturstudier, en enkät, uppföljande intervjuer och bedömning av potentialen för minskad miljöpåverkan. Många kommuner har idag enstaka initiativ för ökad delning, men det finns oklarheter och hinder för att delningen ska kunna skalas upp och utvidgas till fler områden. Få har mål, strategi och ett samlat ansvar för området, samtidigt har den digitala utvecklingen gjort möjligheterna att dela på resurser så mycket större och tillgängligare för fler. Det som framförallt delas mellan kommunala verksamheter idag är fordon och ytor men även tid och kompetens. När kommunen delar med sina invånare kan det handla om att kommunen delar med sig av en resurs, tillhandahåller en tjänst eller underlättar för invånarna att dela mer med varandra. Främst är det transportmedel och ytor som delas men även verktyg, utrustning, tid, kompetens och digitala plattformar delas. Att det är enkelt att dela är avgörande både för att medarbetare inom kommunen och invånarna ska vilja dela. Här kan kommunen underlätta både ekonomiskt och juridiskt och genom att erbjuda välfungerande plattformar och system för delning. Att det finns tillit till systemen spelar stor roll för att delningsinitiativen ska växa. Kommunen har också möjlighet att samverka kring och synliggöra delningsinitiativ från andra aktörer liksom att stödja samordning dessa emellan. Få kommuner har utvärderat de ekologiska, ekonomiska och sociala vinsterna med delning men ändå uttrycker många att delning inom kommunen har potential att bidra både till nya företag och affärsmodeller, till ekonomisk och ekologisk resurseffektivitet samt till samhällsvinster i form av större jämlikhet, delaktighet och gemenskap.


Skriv ut:

Datum