Deponirest. Kartläggning och möjlig avsättning

Sammanfattning: Deponering av avfall har minskat avsevärt under de senare åren. Men ändå finns en ”deponirest”, som behöver hanteras. Projektet vill öka kunskapen om fraktionen för att förbättra möjligheterna till avsättning i framtiden. Exempel på avfallsslag som ingår i ”deponiresten” är isolering, asbest, gips, sorteringsrester, blandat bygg- och rivningsavfall med mera. Vissa av dessa kan behöva dispens för att få deponeras.

Projektets syfte har varit att kartlägga deponiresten i form av mängder och ingående fraktioner samt undersöka möjlig avsättning, dess hinder och möjligheter. Målet har varit att ge rekommendationer för framtida hantering av deponiresten, baserad på potentiell nytta ur ett ekonomiskt, miljömässigt och/eller resurseffektivt perspektiv.

Projektet ger följande rekommendationer för möjligheter till minskad deponirest:

  • Det är tydligt att förebyggande, återanvändning och återbruk i de allra flesta fall är att rekommendera ur ett miljöperspektiv för de undersökta avfallsfraktionerna, jämfört med annan avfallsbehandling. 
  • Några undantag från rekommendationen ovan är isolerrutor med rester av PCB (upphörde 1974), och asfalt innehållande stenkolstjära (risk för PAH, upphörde 1973). Ytterligare undantag kan förekomma för avfallsfraktioner som innehåller bland annat kemiska miljögifter. 
  • Störst energibesparing ger förebyggande av glasull och stenull. Därefter ger återvinning av asfalt, och återbruk av tegel stora besparingar. 
  • Bland de undersökta fraktionerna så utmärker sig mineralull – främst stenull – dels eftersom den ger en stor energibesparing vid förebyggande, och dels eftersom andelen materialåtervinning är liten, trots att återvinning är möjlig. I Danmark är det krav på separat insamling för återvinning av stenull. Den främsta besparingen är råvara, och studier har visat att vid ökade transporterna vid insamling fås en negativ miljöpåverkan, som inte kompenseras av den ökande återvinningen. Mer kunskap behövs därför om förutsättningar för ökad återvinning i Sverige, för att kunna säga att återvinning är att rekommendera. 
  • Anläggningarna rekommenderas att fortsätta det pågående arbetet med dialog och utbildning av kunder som innehar och lämnar avfall, främst för att minska de blandade avfallsfraktionerna. 
  • Slutligen rekommenderas att fortsätta att delta och engagera sig i de forum för samverkan mellan aktörer som finns, till exempel Avfallsrådet. Det pågår ett omfattande arbete drivet av målet om att förebygga och bättre hantera bygg- och rivningsavfall.

Skriv ut:

Datum