Detektering av gas i deponier med resistivitet

Sammanfattning

Att mäta den elektriska ledningsförmågan, resistiviteten, är en framgångsrik metod för att detektera deponigas. Det visar ett projekt med resistivitetsmätningar vid fyra sydsvenska deponier.

När avfall bryts ned i deponier bildas så kallad deponigas som bland annat utgörs av metan. Metan är en växthusgas som påverkar klimatet och därför bör utsläppen av deponigas begränsas. I många deponier har man byggt en gasuppsamling som gör det möjligt att använda gasen för el- och värmeproduktion. Även i de deponier där gas samlas in sker dock ett diffust läckage. Det är därför viktigt att finna den bästa placeringen för de gasbrunnar som samlar in deponigasen. Något som är en grannlaga uppgift. Uttagen av gas kan variera stort mellan olika brunnar, även sådana som är belägna nära varandra. Ofta är det svårt att relatera variationerna till några konkreta faktorer.

Med större kunskap om deponiernas inre strukturer och framför allt om förekomsten av gas och dess rörelser, kan man uppnå dubbla positiva effekter. Förutsättningarna att utnyttja energipotentialen i deponigasen ökar, vilket i sin tur minskar utsläppen av metangas till atmosfären.

Under 2008 genomfördes försök med resistivitetsmätningar, en geofysisk metod som karterar deponins elektriska ledningsförmåga, vid fyra sydsvenska deponier. Enkelt uttryck kan man säga att i en deponi är hög resistivitet en indikation på gasförekomst., medan låg resisitivitet ofta tyder på förekomst av vatten. Vatten leder elektrisk ström bättre än gas. Det finns dock flera andra faktorer som påverkar resistiviteten i en deponi, till exempel temperaturen och joninnehållet i lakvattnet.

En annan arbetshypotes i projektet var att snabba förändringar av resistivitet kan kopplas till förändringar i gastryck och därmed till gasrörelser. För att undersöka eventuell korrelation med andra processer gjordes mätningar av grundvatten (nivåer, konduktivitet och temperatur) portryck, marktemperatur, väderdata (lufttemperatur, nederbörd och lufttryck), fukthalt i markytan samt gasflöde genom täckskikt.


Skriv ut:

Datum