Domar om spillfett och fett från fettavskiljare från Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Mark- och miljödomstolen går på Stockholms stads linje och förbjuder McDienstens ekonomiska förening att lämna spillfett och fett från fettavskiljare från McDonalds restauranger i Stockholms kommun till någon annan än den transportör som omfattas av det ovan nämnda beslutet om dispens. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm beslutade den 20 november 2018 att förbjuda McDiensten Ekonomisk Förening att lämna spillfett och fett från fettavskiljare från McDonald´s restauranger i Stockholms kommun till någon annan än transportör som omfattas av en dispens som meddelats föreningen den 10 april 2018. 

McDiensten Ekonomisk Förening överklagade beslutet till länsstyrelsen den 23 maj 2018  och angav i sitt överklagande att länsstyrelsen skulle förklara att det inte krävs någon ansökan om dispens och att ansökan om dispens därför skulle avvisas. 

I beslut den 14 december 2018 gjorde Länsstyrelsen i Stockholms län bedömningen att uttjänt frityrolja och spillfett från McDonald´s restauranger i Stockholms kommun utgör verksamhetsavfall. Mot bakgrund av att länsstyrelsen upphävde det nämnda dispensbeslutet ansåg länsstyrelsen också att det saknades grund för det beslutade förbudet. 

I en dom från den 29 maj 2019 går Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt på Stockholms stads miljö- och hälsoskyddsnämnds linje och upphäver länsstyrelsens beslut och fastställer nämndens beslut att förbjuda McDiensten Ekonomisk förening att lämna spillfett och fett från fettavskiljare från McDonald´s restauranger i Stockholms kommun till någon annan än den transportör som omfattas av det ovan nämnda beslutet om dispens. 

I en annan dom från den 29 maj 2019 upphäver samma domstol länsstyrelsens beslut om upphävande av dispensbeslutet och fastställer miljönämndens beslut om att bifalla McDienstens ansökan om dispens om att anlita annan transportör än kommunen för transport av spillfett och fett från fettavskiljare från McDonald´s restauranger i Stockholms kommun. 

Frågan är dock inte slutgiltigt avgjord eftersom McDiensten kan komma att överklaga miljödomstolens domar till Mark- och miljööverdomstolen och om de får prövningstillstånd där kan utgången bli annan än i miljödomstolen. Avfall Sverige bevakar därför den fortsatta processen och återkommer med information när det finns domar som vunnit laga kraft. 

Avfall Sverige har noga bevakat frågan om spillfett och fett från fettavskiljare mot bakgrund av den vägledning som Naturvårdsverket publicerade i november 2017. Avfall Sverige instämmer inte i den bedömning som görs av Naturvårdsverket och Avfall Sverige delgav Naturvårdsverket vår uppfattning i frågan i en skrivelse i januari 2018, som finns för nedladdning under skrivelser på hemsidan. 

Läs mer

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt dom i mål nr M 8469-18 (förbud mot att lämna hushållsavfall till annan än transportör som omfattas av given dispens)

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt dom i mål nr M 8465-18 (ansökan om dispens från kommunens ensamrätt att hantera hushållsavfall).


Skriv ut:

Datum