Effekter av injicering av vatten i en förbränningsugn

Sammanfattning: Det finns flera anledningar till att injicera vatten i förbränningsprocessen. Det kan vara förbättring av SO2-avskiljningen, kapacitetshöjning, minskning av NOx-bildningen eller kvittblivning av något annat svårhanterligt avloppsvatten. Driftproverna visar att med rätt styrning kan > 1 m3/h injiceras i eldstaden utan att förbränningen påverkas negativt. Vatteninjiceringen medför att bränslebehovet i pannan ökar något. Likaså ökar fukthalten i rökgasen vilket ger en större kondenseringspotential i rökgaskondenseringen.

Flertalet av dagens avfallsförbränningsanläggningar är försedda med både våt och torr rökgasrening samt rökgaskondensering med eller utan värmepump. Rökgaskondenseringen ger upphov till ett vattenflöde som alltid måste renas innan det kan släppas till recipient. Föroreningarna består till största delen av oorganiska salter, metallsalter, ammoniumsalter, ammoniak och en mindre mängd stoft. Det har visat sig att utformningen av själva injiceringen är viktig för att det ska fungera. Vattnet behöver finfördelas så att avkokningen går snabbt. Om vattnet injiceras tillräckligt tidigt i förbränningsprocessen kommer en viss mängd organiska föroreningar att kunna förbrännas tillsammans med det andra bränslet/avfallet när vattnet har dunstat. 

Bättre resultat har erhållits med vatteninjicering längre ner i eldstaden. När vatten tillförs en förbränningsprocess påverkas processen på flera sätt. Vattnet kommer att kyla gasen vid injiceringspunkten. Eftersom det behövs värme för att förånga vattnet kommer temperaturen att sjunka, eller så måste man kompensera energiåtgången med mer bränsle. Om vatteninjiceringen överstiger en viss kritisk nivå finns risk för att gasen kyls så mycket att förbränningen inte blir fullständig, i så fall bör man förvänta sig högre CO- och TOC-halter. 

I denna rapport sammanställs drifterfarenheter från fem olika förbränningsanläggningar där vatten injiceras i eldstaden på lite olika sätt och med olika syften. Vid tre av anläggningarna har dessutom driftprov genomförts vars resultat redovisas i rapporten. Som jämförelse till driftproverna har en simulering av vatteninjicering i en 70 MW avfallspanna genomförts.


Skriv ut:

Datum