Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016

Sammanfattning: Minst 40 entreprenörer är verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall i svenska kommuner. De entreprenörer som verkar i flest kommuner är Suez följt av Ragn-Sells, Reno Norden och Ohlssons. Tillsammans har dessa två tredjedelar av kommunerna med entreprenör. 

Reno Norden är däremot största entreprenör sett till antalet invånare. De hämtar mat- och restavfall hos motsvarande 21 procent av befolkningen som har entreprenör. Suez och Ragn-Sells ligger inte långt efter. Renova, Nordisk Återvinning och Liselott Lööf är stora entreprenörer när man räknar med antal invånare de hämtar avfall hos.

Insamlingen av hushållsavfallet sker antingen i egen regi eller genom att anlita en extern utförare, så kallad entreprenör. Entreprenörerna är främst privata aktörer, men det förekommer även offentliga. I vissa kommuner förekommer en kombination av insamling i egen regi och entreprenör.

Drygt 7 av 10 kommuner anlitar entreprenör för insamlingen av mat- och restavfall. Övriga kommuner utför insamlingen i egen regi. Medianvärdet i kommuner med insamlingen i egen regi är 30 000 invånare, vilket är dubbelt så stort som medianvärdet för kommuner med entreprenör (15 000 invånare). 

Avfallsavgiften i villa är i genomsnitt 2 127 kr inkl. moms per hushåll och år i kommuner med egen regi och 2 082 kr inkl. moms i kommuner med insamlingen på entreprenad. Det är således ingen större skillnad i avgiftsnivå mellan dessa utförarformer. 

2007 var minst 66 entreprenörer verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall. Nästan tre fjärdedelar verkade i enbart en kommun. 2016 var det hälften som verkade i enbart en kommun. 

Kommunen är också ansvarig för att slam från enskilda avloppsanläggningar samlas in och tas om hand. Ungefär 9 av 10 kommuner anlitar entreprenör för tömning av slam. 

Det är för närvarande minst 60 entreprenörer verksamma på den svenska slamtömningsmarknaden. De entreprenörer som verkar i flest kommuner är Suez, Ragn-Sells, Ohlssons och PR-Slamsugning. Tillsammans verkar dessa i 40 procent av kommunerna med entreprenör. Så det är inte lika stor dominans av några stora som inom mat- och restavfallshämtning. De flesta entreprenörerna, 28 stycken verkar enbart i en kommun och har tillsammans 12 procent av kommunmarknaden.

Uppgifterna bygger på information som hämtats ur databasen Avfall Web samt kompletterat med uppgifter från kommunernas hemsidor eller telefonsamtal med kommunerna.


Skriv ut:

Datum