Erfarenheter från avfallsskatterevisioner på avfallsupplag

Sammanfattning

2000 infördes en skatt på avfall som deponeras. Skatteverket har sedan dess gjort revisioner på avfallsanläggningar för att kontrollera undantag och avdrag från skatteplikten. Under åren har en praxis växt fram som inte är spridd bland avfallsanläggningarna och skatten är en stor kostnadspost, varför det är en viktig fråga. Projektet syftar till att sprida aktuell praxis till anläggningarna i Sverige.

En intervjustudie genomfördes, där ansvariga på 31 avfallsanläggningar intervjuades. En intervju gjordes också med revisorer på Skatteverket i Göteborg. Skatteverket uppskattar att ett 150-tal revisioner genomförts totalt i Sverige, på några anläggningar har revision skett mer än en gång. Flest revisioner skedde i början av perioden, 2001-2003. Skatteverket påpekar att det var avsiktligt, för att underlätta för anläggningarna att komma igång.

I lagen om skatt på avfall anges att vissa avfall är undantagna skatteplikt. Det finns också anläggningar som helt är undantagna från skatteplikt om de uppfyller vissa krav, såsom att den totalt deponerade mängden per år inte får överstiga 50 ton. Avfallsanläggningar som ingått i studien uppger att de gör undantag främst för avfall som, inom anläggningen, behandlas biologiskt eller förbränns, alternativt går till tillverkning av fast lagringsbart bränsle.

Många avfallsslag är avdragsgilla, främst för att deponering av dessa avfall är det bästa sättet att ta hand om dem. Även avfall som används för permanenta konstruktionsarbeten och avfall som används vid sluttäckning är avdragsgilla. Det framgick under intervjuerna att det finns viss tveksamhet kring avdrag som görs, framför allt för material som används vid konstruktionsarbeten och som sluttäckningsmaterial. Vissa konstruktioner och sluttäckningsarbeten anses av skatteverket vara mellantäckning av deponin och det är inte avdragsgillt. Skatteverket menar att det är tillsynsmyndigheten som avgör vad som är godkända konstruktioner och att det är viktigt att dokumentera också att om konstruktionerna kan dokumenteras på en karta och om de är godkända enligt tillsynsmyndigheten så underlättas avdraget.

Det skattetillägg som tas ut om deklarationen är felaktig anser flera anläggningar är oskälig. Dock menar Skatteverket att tillägget är reglerat i lag och att det därför alltid ska påföras. När avfallsskatten var ny togs inte alltid skattetillägget ut eftersom anläggningarna var i en inlärningsfas.

Skatterevisionerna har varit positiva för många anläggningar. Under revisionen framkommer vilka avdrag som får göras och hur dokumentationen ska gå till. Det är många som anger att redovisningen är lättare att genomföra efter revisionen och att det görs mindre fel.


Skriv ut:

Datum