EU-flaggan

EU-beslut om klimatmål för 2050 och diskussion om biologisk mångfald

EU:s miljöministrar beslutade vid miljörådsmötet den 23 oktober att EU:s långsiktiga mål om klimatneutralitet år 2050 ska vara juridiskt bindande. Sverige hade krävt att målet om klimatneutralitet ska gälla för samtliga medlemsstater men beslutet är ett gemensamt mål för EU. Det innebär att vissa medlemsstater kan ha högre utsläpp, förutsatt att andra medlemsländer är klimatpositiva. Vid mötets enades man också om att EU bör sätta upp ett klimatmål för 2040. Däremot kunde ministrarna inte enas om vilken procentsats som ska gälla för EU:s klimatmål till år 2030. Denna fråga ska återigen diskuteras i december, då Europeiska rådet väntas fatta beslut i frågan. 
 
Vid rådsmötet antog ministrarna också slutsatser om EU strategi för biologisk mångfald som ska gälla fram till 2030. Av rådsslutsatserna framgår att EU måste öka ansträngningarna för att hantera såväl direkt som indirekta orsaker till en förlust av biologisk mångfald t.ex. överutnyttjande av naturresurser, klimatförändringar, föroreningar och invasiva arter. Medlemsstaterna underströk också vikten av att målen om biologisk mångfald integreras inom alla sektorer såsom exempelvis fiske, jordbruk och skogsbruk. 

Läs mer om besluten här


Skriv ut:

Datum