biogasreaktor

Genom biogasproduktionen blir avfall och restprodukter värdefulla resurser i ett cirkulärt och fossilfritt samhälle.

Experthjälp gör biogasen än mer miljövänlig

Nu finns ett kansli på plats för det frivilliga åtagandet att minska utsläppen från biogasanläggningar.

– Att det nu finns personal som jobbar kontinuerligt med frågan innebär bättre återkoppling kring mätresultat med förslag till åtgärder, och dessutom regelbunden information om förändringar. Kansliet kommer också att växla upp kommunikationsarbetet mot media och myndigheter för att synliggöra det fina arbete som görs, säger Terez Palffy, vikarierande rådgivare inom biologisk återvinning på Avfall Sverige.

Avfall Sveriges medlemmar tog redan 2007 initiativ till ett frivilligt åtagande kring att mäta och reducera sina metan­utsläpp från biogas- och uppgraderings­anläggningar. Sedan 2018 samäger Svenskt Vatten och Avfall Sverige systemet.

– Nu jobbar vi gemensamt för att få med ännu fler anläggningar, både inom avfalls- och VA-sektorn, samt att utveckla systemet, säger Terez Palffy. 

Egenkontroll metanemissioner 2.0, som satsningen formellt heter, innebär att anslutna anläggningar systematiskt och regelbundet utför läcksökning, delvis själva och delvis med hjälp av oberoende mätkonsult. Resultaten sammanställs av kansliet, som också ger expertråd då insatser krävs.

Alla anläggningar med biogasproduktion från avfall eller avloppsslam kan ansluta sig.

Läs mer om det frivilliga åtagandet Egenkontroll metanemissioner


Skriv ut:

Datum