Färdplan för fossilfri uppvärmning

En färdplan för fossilfri uppvärmning har tagits fram i ett samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden, inom ramen för Fossilfritt Sverige. Avfall Sverige har ställt sig bakom färdplanen. 

Färdplanen innehåller gemensamma åtaganden, förväntningar och särskilda åtaganden för exempelvis fjärrvärmebranschen. Målet är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri 2030 och vara klimatpositiv 2045.

I färdplanen har ett stort antal aktörer, bland annat fjärrvärmeföretag, värmepumpföretag och fastighetsägare, enats om 42 åtaganden och 21 uppmaningar till andra aktörer. Branschen åtar sig bland annat att fasa ut fossila bränslen till förmån för återvunnen energi, att premiera fossilfrihet i upphandlingar, och att överhuvudtaget agera utifrån ett livscykelperspektiv.

Avfall Sverige har valt att ställa sig bakom färdplanen. Delaktigheten gör att vi kan samverka med övriga aktörer i riktning mot de höga ambitioner som lagts fast, säger Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.

Problematiken med växthusgasutsläpp vid energiåtervinning avhandlas på ett bra sätt i färdplanen. Det konstateras också att samverkan med aktörer högre upp i avfallskedjan, som har rådighet över till exempel plast i restavfall, är nödvändigt för att minska plastinnehållet i avfallet.

- Vi ser fram emot det fortsatta arbetet då flera aspekter som nämns i färdplanen ständigt förändras. Det gäller inte minst frågor om plast, säger Weine Wiqvist. 

Färdplanen för fossilfri uppvärmning är en del i det större initiativet Fossilfritt Sverige, där färdplaner för en rad branscher ingår. Initiativet kommer från regeringen och startades i samband med klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder.

Här hittar du färdplanen


Skriv ut:

Datum