Fastighets- och konsumentnära insamling av farligt avfall från hushållen

Sammanfattning: Nästan hälften av kommunerna tillämpar FNI (fastighetsnära insamling) av FA (farligt avfall) i någon form och mer än hälften av kommunerna har KNI (konsumentnära insamling) av FA. Röda boxar är den vanligaste förvaringslösningen vid FNI från villor. I flerfamiljsfastigheter är förvaring i låsbart utrymme vanligast förekommande.

Andelen kommuner som tillämpar FNI eller KNI av FA har ökat anmärkningsvärt sedan 2009. Alla insamlingssystem som innebär en ökad servicenivå har också ökat, vilket tyder på att serviceaspekten är viktig i kommunerna. Andelen FA som samlas in fastighetsnära eller konsumentnära är dock vanligen liten och antalet hämtningar per år ofta begränsat. 

Röda boxar är den vanligaste förvaringslösningen vid FNI av FA från villor. I flerfamiljsfastigheter är förvaring i låsbart utrymme, ibland med särskilda så kallade FA-skåp eller FA-automater, vanligast förekommande. Andelen kommuner som använder sig av låsbar röd box har ökat sedan 2009 medan insamlingssystem med ej låsbar box har minskat. Den betydande ökningen av förvaring i låsbara kärl eller utrymmen indikerar ett höjt säkerhetstänk bland kommunerna som kan ha sin grund i skärpta lagkrav eller ett ökat värde i det insamlade materialet (främst elavfall). 

Insamlingen sker oftast med särskilt utrustade fordon som hämtar FA vid schemalagda turer eller efter budning. Men insamling med ordinarie hämtningsfordon för hushållsavfall eller grovsopor förekommer också. 

Vid intervjuer med kommunerna framkom att det är servicen som är viktigast och att kostnader samt insamlade mängder är mindre viktiga och inte avgörande för om systemet ska kvarstå. Kundnöjdhet följs upp med hjälp av kundenkäter. Systemets kostnader kan vara svårt att ta fram uppgifter om, vilket gör att många kommuner inte har följt upp kostnaderna. Tillgängliga kostnadsuppgifter är svårtolkade varför jämförelser mellan kommuner blir mycket osäkra. Den parameter som har följts upp i minst utsträckning av kommuner med FNI är risker och säkerhet. 

Någon särskild teknik för eller system för FNI eller KNI som kan sägas vara föregångare bland kommunernas system har inte kunnat identifieras. För att nå önskat resultat med FNI eller KNI av FA krävs istället enligt kommunernas erfarenheter bland annat en kundvänlig lösning, engagemang och god kommunikation. Vilket grundsystem som finns för insamling av FA är också av stor betydelse för hur den fastighets- eller konsumentnära insamlingen nyttjas och vilken betydelse den kan få i systemet som helhet.


Skriv ut:

Datum