Fastighetsnära insamling i stadsmiljö

I rapporten presenteras resultat och erfarenheter från exempel på fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och returpapper från områden med flerbostadshus med system som förekommer i stadsmiljöer med högt exploateringstryck och brist på ytor och utrymmen. Rapporten utgör ett kunskapsunderlag för kommuner, fastighetsägare och byggherrar vid planering, utveckling och införande av system för insamling av förpackningar och returpapper i stadsmiljö.

De fakta och erfarenheter från exemplen som presenteras i rapporten visar följande:

  • Stadsmiljön påverkar vilka möjligheter det finns att införa FNI. De fysiska förutsättningarna i ett bostadsområde gör att olika system är mer eller mindre lämpade för en viss typ av bebyggelse. Den vanligaste och mest flexibla lösningen är insamling i kärl. Några system kan inte ombesörja insamling av alla förpackningsfraktioner. Flera olika typer av system kan behöva kombineras, vilket kan innebära att alla fraktioner inte kan lämnas på samma ställe inom fastigheten eller att vissa fraktioner istället måste lämnas på en återvinningsstation.
  • Vid planering av insamlingslösningar för ett bostadsområde är ett gott samarbete mellan involverade aktörer och ett målmedvetet arbetssätt grundläggande för att åstadkomma en fungerande avfallslösning med FNI.
  • Vid FNI i tät stadsmiljö kan det finnas behov av att använda mer tekniskt komplicerade insamlingssystem. Dessa ställer särskilda krav på teknisk kompetens avseende handhavande, skötsel och inställningar för att en god funktion och ett bra insamlingsresultat ska kunna uppnås.
  • Insamlingsresultatet (mängd och renhet på utsorterade fraktioner) varierar mellan exempelområdena, vilket kan förklaras av både typ av insamlingssystem och förutsättningarna i respektive område. Exempelområden med goda förutsättningar finns med för varje insamlingssystem. Av de exempel som finns i denna rapport uppvisar exemplen med insamling i separata kärl bäst insamlingsresultat. Kvalitetssäkring underlättas i system där fraktionerna är synliga i behållarna, hålls åtskilda genom hela hanteringen och där ett begränsat antal lägenheter är anslutna till varje hämtställe.
  • Det är fördelaktigt från ett kundperspektiv om alla fraktioner kan lämnas på samma ställe inom fastigheten och så långt möjligt där de boende normalt passerar. Information och pedagogisk utformning av behållare, inkast etc. är viktigt oavsett insamlingssystem.
  • Totalkostnaderna och vilka kostnadsposter som dominerar varierar mellan de olika insamlingssystemen. Kostnaderna är i hög grad beroende av förutsättningarna i respektive bostadsområde. Generellt uppvisar tekniskt mer komplicerade system högre investerings- och driftkostnader.

Skriv ut:

Datum