Filterteknik för fastläggning av metaller i dagvatten från sorteringsanläggningar för avfall – laborativ förstudie

Sammanfattning

Dagvatten från sorteringsanläggningar kan ha varierande komposition men innehåller ofta tungmetaller och organiskt material. I dagsläget finns ingen praxis eller vägledning för vilka krav som skall ställas på utsläpp av dagvatten från sorteringsanläggningar. Denna förstudie är tänkt utgöra ett underlag inför ett pilot- eller fullskaligt experiment för att utvärdera lokal behandling av dagvatten med sorptionsfilterteknik.


Skriv ut:

Datum