Flertalet aktörer avvisar skatt på förbränning

Det var samstämmighet i alla led under Avfall Sveriges temadag den 4 december om utredningens slutbetänkande ”Brännheta skatter”. 

Regeringens tillsatta utredare, Petter Classon och hans kansli lämnade sitt slutbetänkande den 1 november i år. Avfall Sverige har tidigare rapporterat om innehållet.

Avfall Sveriges temadag, med rubriken ”En skatt på förbränning av avfall – Vad skulle det betyda?” var välbesökt. Utredningens huvudsekreterare Anna Wallentin från Finansdepartementet presenterade slutbetänkandet och Jenny Sahlin, Profu, redogjorde för den konsekvensanalys på lagförslag om skatt på förbränning av avfall, som utredningen beställt.

Moderator för dagen var Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige. Efter inledande delar fortsatte dagen med föredrag som svarade på hur en skatt på förbränning av avfall skulle påverka biologisk återvinning, utsortering till materialåtervinning, avfallstaxor och nysatsning på förbättrade insamlingssystem. Det var samstämmighet ifrån alla föredragshållare om att en skatt på förbränning av avfall skulle bli ett ineffektivt styrmedel för att uppnå mer materialåtervinning och biologisk återvinning. En skatt skulle till och med kunna verka mot sitt eget syfte.

Sverige och Danmark är de enda länderna inom EU som valt att tolka in avfallsförbränning i utsläppshandeln (EU-ETS). En trolig utgång i nästa handelsperiod är ökade kostnader till nivåer högre än den skatt som utredningen föreslår. Har vi därmed redan en skatt, undrade flera i publiken i den efterföljande politikerdebatten.

Vid debatten blev det tydligt att alla partier var för styrmedel som faktiskt styr åt det ämnade syftet. Mp och S talade mycket för att ett signalvärde kan vara positivt medan M istället menade att alla styrmedel som införs ska uppfylla syftet med själva styrmedlet. Alla partierna var på kort sikt för export av behandlingstjänst – i dagligt tal kallat import av avfall till förbränning – men det fanns en enighet om att det är en företeelse som ska bort på lång sikt. 

Avfall Sverige gör bedömningen att skatten blir i stort sett verkningslös.  Kommunerna vill öka andelen avfall som går till materialåtervinning, men en skatt riskerar att få motsatt effekt. Ett skäl är att kommunerna inte har rådighet över insamling av förpackningar och returpapper. Det är producenternas uppgift och de träffas inte av skatten.

Förslaget från utredningen bereds nu i regeringskansliet och därefter kommer det att gå på remiss.


Skriv ut:

Datum