Flygaskors egenskaper i våt miljö

Sammanfattning

Vid förbränning av bränslen fås ett antal olika typer av askor, som till exempel bottenaska och flygaska. I detta projekt har flygaskan studerats i syfte att beskriva hur utlakningen av ämnen varierar över tiden. På så sätt kan man bättre förutsäga vad som händer vid tillämpningar där man använder askor till exempel under vatten eller grundvattenytan. Ett bättre beslutsunderlag fås i samband med framtida tillståndsprövningar med beaktande av försiktighetsprincipen.

Projektet har genomförts av Mattias von Brömmsen (Ramböll Sverige AB), Nicklas Lindström (Aqua Konsult), Klas Hedman (Aqua Konsult) och Marcus Svensson (Ramböll Sverige AB) och har samfinansierats med Ragn-Sells och Värmeforsk. Rapporten finns också tillgänglig i Värmeforsks rapportserie (Q6-650).


Skriv ut:

Datum