FN ber Sverige sprida god avfallshantering

Avfall Sverige har tilldelats ett unikt uppdrag av FN:s utvecklingsprogram, UNDP, för att utveckla hantering och förebyggande av avfall.

Huvudstäderna i Costa Rica och Rwanda samt kuststaden Tianjin i Kina är tre piloter som nu kommer att ta del av svenska lösningar i sin avfallshantering. Uppdraget går ut på att ta fram en strategi för att nå en hållbar avfallshantering och en vision om noll avfall för respektive stad. Förslag till konkreta projekt samt utbildnings- och presentationsmaterial ska också tas fram. 

I grund och botten handlar det om att hela världen behöver ges tillgång till en sund avfallshantering om vi ska försöka nå de globala hållbarhetsmålen. Sverige har under lång tid legat i framkant vad gäller teknik, infrastruktur och organisation, och har genom sin vision om noll avfall visat på att det är möjligt att jobba för en bättre resurshushållning. Det är mot den bakgrunden UNDP nu har bett Avfall Sverige om hjälp. 

Lösningar för planering av allt från logistik till ekonomiska instrument och teknik innefattas i uppdraget. I strategin för noll avfall ingår också att utarbeta teknisk support, kapacitetsuppbyggnad och medvetenhetshöjande aktiviteter. Arbetet ska ske i nära samarbete med lokala institutioner och experter och vara ett praktiskt stöd till städerna. Samtidigt finns nationellt påverkansarbete också med på agendan.

Stort miljöproblem
I många låginkomstländer hamnar fortfarande över 90 procent av avfallet på deponier eller illegala tippar. Det innebär utsläpp av växthusgaser, det bidrar till nedskräpning samt förhindrar återvinning och utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

– Vi är stolta över att ha blivit tillfrågade av UNDP och med deras hjälp visa på hur en sund avfallshantering bidrar till en minskad klimatpåverkan, hållbarhet och förbättrad livskvalitetée för många människor, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark. 

Projektet har också en potential till att ge positiva effekter på svensk miljöteknikexport.

– Avfall Sverige har en unik plattform och kan genom samarbete med medlemmarna medverka till utveckling och innovation. Många kommuner har dessutom erfarenhet av samarbeten runt om i världen. Vi hoppas att även svenska politiker nu kommer att inse de möjligheter som finns i att skapa stora sociala och miljömässiga fördelar globalt. Miljöteknikexport kräver samverkan, säger Tony Clark.

Projektet finansieras fullt ut av UNDP. Avfall Sverige är projektledare och arbetar tillsammans med fyra medlemmar: Gästrike återvinnare, Göteborg Kretslopp och vatten, Vafab och Vakin. Även miljödepartementet har varit involverade i diskussionerna. 

Projektet löper till den 30 juni 2021.

Faktaruta
UNDP, FN:s utvecklingsprogram, är ett nätverk för global utveckling. UNDP finns i 170 länder för att, tillsammans med länderna själva, arbeta för att hitta lokala lösningar för att stärka demokratin, minska fattigdomen, förebygga och lösa konflikter samt arbeta för social och miljömässig hållbarhet.


Skriv ut:

Datum