FN-krav stoppar farliga ämnen och begränsar avfallsexport

I fredags avslutades förhandlingsmöten i Genève inom tre FN-konventioner på avfalls- och kemikalieområdet. Resultatet lär bli märkbart inom avfallshanteringen.

FN-mötet resulterade i förbud för dikofol, PFOA och PFOA-besläktade ämnen. Förbudet för PFOA omfattar drygt 800 ämnen som kan brytas ned eller omvandlas till PFOA. Aldrig tidigare har ett förbud på global nivå omfattat så många ämnen.

Vidare beslutades att den globala handeln med plastavfall ska regleras hårdare. Importerande länder, vilka ofta är utvecklingsländer, ska få större möjligheter att stoppa oönskat avfall.

– Jag är mycket glad att vi nu lyckats begränsa möjligheten att exportera plast­avfall till länder som inte kan garantera att de tar om hand avfallet på ett bra sätt, något som Sverige framgångsrikt drivit på för, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Dagens internationella flöden av plast kan ge katastrofala följder för många utvecklingsländer. Vi ser också att enorma mängder plast hamnar i havet, vilket är ett hot mot allt marint liv.

Rotterdamkonventionen bidrar till skyddet av människors hälsa och miljön genom att ge länder information om export och import av farliga ämnen, så att länder kan välja att begränsa eller förbjuda sådan handel. Det har dock länge saknats en möjlighet att följa upp och kontrollera att konventionen fungerar och att länderna uppfyller sina åtaganden. Under FN-mötet om Rotterdamkonventionen enades parterna bland annat om en efterlevnadsmekanism som syftar till just detta. Frågan har förhandlats sedan konventionen antogs 2004.

– Att en överenskommelse nu fattats på FN-nivå innebär inte med säkerhet att användningen av farliga ämnen kommer att upphöra. Inte heller att all export av plastavfall faktiskt stoppas. Men det är ett väldigt viktigt steg som nu tagits, och som visar att många länder är beredda att ta ansvar och visa vägen mot en hållbar framtid, kommenterar Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.


Skriv ut:

Datum