Följ matavfallets väg ”från bord till jord”

– ”Matavfallets väg från bord till jord” – följer vi påsen med matavfall från hushållet hela vägen till åkermarken.

Rapporten beskriver vad som händer längs vägen och visar hur de olika momenten påverkar kvalitén samt vilka förluster som görs i olika steg. Målet är att ge en bättre förståelse för hela kedjan ”från bord till jord” och ge en helhetssyn avseende biologisk återvinning där även kvalitetssäkring och förutsättningar för återföring av växtnäring vägs in.

Flera kommuner som har infört utsortering av matavfall har observerat att genom att hus-hållen börjar sortera ut matavfall så uppmärksammas de även på hur mycket avfall som verkligen slängs. Därmed skapas en större medvetenhet kring avfallsmängder och en strävan att minska dessa. Hushåll med separat insamling av matavfall genererar mindre kärl- och säckavfall än de utan. Att förebygga matavfall är en viktig faktor för att komma högre upp i avfallshierarkin.

Matavfallets väg från hushållet till rötkammaren och vidare ut på åkermarken illustreras i figuren ovan. Bilden tydliggör även var mängd och kvalitet på matavfallet kan påverkas längs kedjan. Varje del av kedjan måste säkra, och gärna höja, kvaliteten på det källsorterade matavfallet, för att biogödsel ska fortsätta vara en efterfrågad produkt inom lantbruket.

Avfall Sverige har även tagit fram en rapport[2] med de erfarenheter som svenska kommuner har av att arbeta med kvalitetssäkring av källsorterat matavfall. För att uppnå en bra kvalité krävs kvalitetssäkring i insamlingsledet. Genom att hålla systemet levande motiveras hushåll och verksamheter att källsortera vilket samtidigt bidrar till att en större andel av matavfallet kan samlas in separat för biologisk återvinning.

För mer information kontakta:

Britta Moutakis, rådgivare för insamling av källsorterat matavfall, 0703-58 66 14,

britta.moutakis@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

[1] Avfall Sverige rapport 2015:15 ”Matavfallets väg från bord till jord – en översiktlig kartläggning av olika insamlingssystem för källsorterat matavfall från hushåll”

[2] Avfall Sverige rapport 2015:17 ”Att kvalitetssäkra källsorterat matavfall


Skriv ut:

Datum