Förebyggande av avfall – test och utveckling av metod

Sammanfattning: Avfall Sveriges handbok, ”Handbok i att förebygga avfall i kommunen. Metod och inspiration” (rapport 2017:17) för att förebygga avfall har i det här pilotprojektet testats och utvecklats. Arbetssättet har gett resultat i form av minskade avfallsmängder, minskade kostnader och bättre koll på kemiska produkter. Det har upplevts som givande och meningsfullt av deltagarna och vi har sett att arbetet med att förebygga avfall har blivit en del av verksamhetsutvecklingen.

Ystads kommun, Helsingborgs stad och Gästrike återvinnare har deltagit i projektet, med verksamheterna Ystadbostäder, Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg och Bysjöstrands äldreboende i Ockelbo. Ystadbostäder har arbetat med avfall från kemiska produkter medan de andra har arbetat med matsvinn. Gästrike återvinnare har arbetat parallellt för att, med inspiration från metoden, förebygga bygg- och rivningsavfall i samband med en ombyggnation av egna lokaler.

Matsvinnet på Nanny Palmkvistskolan minskade med hälften under projekttiden. På Bysjöstrands äldreboende pekar mätningarna också mot en halvering av matsvinnet, även om det finns en viss osäkerhet i tidigare mätningar. Ystadbostäder bantade sin kemikalielista från fem till en A4-sida. Kommunerna har haft egna delprojektledare, som har fått stöd i planering och genomförande av projektledaren.

Alla deltagande verksamheter har tagit fram handlingsplaner för att förebygga avfall. Handlingsplanerna har till stora delar hunnit genomföras under projekttiden. Handboken för förebyggande av avfall har utvecklats utifrån de erfarenheter som har gjorts under projektets gång.

Delprojektledarna och deltagarna ute i verksamheterna tycker att det här sättet att arbeta fungerar bra. Det är engagerande och ger resultat. Den personal som har deltagit i olika workshops har lyft fram att det är bra att personer med olika ansvarsområden har fått möjlighet att diskutera med varandra.

Bra ledning och styrning har lyfts fram som viktiga framgångsfaktorer. Det är också viktigt att skapa en efterfrågan på resultatet, att fråga hur det går. Att det här arbetet konkurrerar med andra uppgifter i vardagen kan lösas genom att förebyggandearbetet blir en del av vardagen, en punkt på dagordningen.

Vilka ord man använder är viktigt. Den som leder processen bör försöka hitta så konkreta frågeställningar som möjligt, till exempel ”Vad händer innan maten kommer på tallriken?”. Ordet avfall har diskuterats. I vissa sammanhang är det bra om man kan undvika det, för att inte hamna i diskussioner om avfallshantering. Man kan till exempel kalla det för materialeffektivisering istället för att förebygga avfall.

Det är ett ovant sätt att arbeta och det var i början svårt för delprojektledarna att förstå och förklara metoden. Coachningen som delprojektledarna fick var värdefull. Även om handboken är bra så är den inte helt lätt att ta till sig och börja arbeta utifrån, eftersom det är ett nytt sätt att arbeta. Det behöver göras mer för att underlätta förståelsen av metoden. Delprojektledarna har föreslagit att Avfall Sverige dels ska ta fram presentationsmaterial och dels göra någon form av film. Någon form av utbildning har också föreslagits, vilket kommer att genomföras.


Skriv ut:

Datum