Förorenat byggavfall återvinns med ny metod

Genom att ta bort det yttersta skiktet kan förorenad betong återvinnas. Det visar en färsk rapport från Avfall Sverige. Behandlingen ger såväl miljömässiga som ekonomiska vinster. 

Trots att alla tycks vilja öka återvinningen av bygg- och rivningsavfall saknas tydlig vägledning kring det. I ett utvecklingsprojekt har Avfall Sverige därför sökt nya metoder för att underlätta återvinning.

Betong från tre rivnings- och saneringsprojekt ingick. Den var förorenad med ämnen som kan vara skadliga för både människor och miljö, exempelvis PAH och pesticider eller andra organiska ämnen. 

Resultaten visar på att halten farliga ämnen kan minskas betydligt genom att ta bort de yttersta 0,1 till 0,5 centimetrarna. Merparten av betongen kan därefter återvinnas, exempelvis som utfyllnadsmaterial vid nybyggnation, gärna på den befintliga rivningstomten. Beräkningar visar att denna behandling kan innebära såväl miljömässiga som ekonomiska och administrativa fördelar.

– Visserligen krävs det ytterligare undersökningar av långsiktiga effekter innan denna återvinning kan ske i större skala. Rapporten visar ändå på att det finns stor potential att förebygga deponering av avfall. Även om mängden avfall som läggs på deponi i Sverige har minskat drastiskt, är det viktigt att vi försöker hitta nya möjligheter att öka materialåtervinningen. Det är ett steg på vägen mot att minska mängden avfall, säger Johan Fagerqvist på Avfall Sverige.

Projektet har finansierats av Avfall Sverige, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), BT Kemi efterbehandling, Fortifikationsverket, Svevia, ALS Scandinavia, NCC, WSP och Sweco. 


För vidare information, kontakta

Johan Fagerqvist, Rådgivare för deponering, energiåtervinning, 0706-35 69 09 johan.fagerqvist@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef 070-662 61 28 acg@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum