Förprojekt inför systemstudie avseende mekanisk sortering och källsortering

Sammanfattning: Pågående utveckling och flera kvalitetsdrivande arbeten bedöms öka både kvantitet och kvalitet på material som sorteras vid så kallade MRF-anläggningar (Material Recovery Facility). Det är en förutsättning för att en hög materialåtervinning ska kunna uppnås.

Målsättningen är att den högvärdiga materialåtervinningen från hushållen ska öka. Dessutom finns nu ett förslag att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar flyttas från producenterna till kommunerna. Denna kombination gör det högaktuellt att utvärdera befintliga och alternativa insamlingslösningar. En bedömning behöver göras om mekaniska sorteringslösningar, med avseende på blandade avfallsfraktioner, skulle kunna komplettera eller vara en alternativ metod för vissa avfallsströmmar exempelvis från flerbostadshusområden. Bedömningen underlättas om jämförelsen görs utifrån ett systemperspektiv som omfattar hela hanteringskedjan från insamlingsledet till materialåtervinning i nya produkter. En sådan systemanalys skulle därmed kunna utgöra ett strategiskt vägledande underlag för utformning av framtida insamlingslösningar av materialresurser.

Inledningsvis utfördes en kartläggning där avsikten var att följa avfallet från insamling, via sortering i storskaliga europeiska sorteringsanläggningar (Material Sorting Facility [MSF]), till materialåtervinning. Förutsättningar, indatabehov och metodik, samt projektplan, för en systemstudie presenteras i rapporten liksom fyra alternativa system att studera vidare. I alternativen kombineras mekanisk utsortering av förpackningsmaterial från antingen restavfall (Material Recovery Facility/Municipal Solid Waste [MRF/MSW]) eller en blandad utsorterad förpackningsfraktion (Material Recovery Facility/Material Sorting Facility [MRF/MSF]) av papper-, plast- och metallförpackningar (LWF [Light Weight Fraction]) med separat insamling av tidningar och glas. De föreslagna alternativen är:

  • MRF/MSW kompletterar dagens källsortering (förbehandling till energiåtervinning)
  • MRF/MSF av LWF (behållare, eventuellt med påse, med blandade återvinningsmaterial), källsortering av tidningar och glas kompletterar
  • MRF/MSF av LWF (i påse med blandade material) via optisk sortering, källsortering av tidningar och glas kompletterar
  • MRF/MSW av restavfall, källsortering av tidningar och glas kompletterar

En utvärdering av tillgången på data för att kunna utföra den avsedda systemstudien presenteras i tabellform och det kan konstateras att marknaden för återvunnet material är komplex och att det råder svårigheter att följa materialet, få kontakt och därmed tillgång på data.

För att säkerställa datatillgången bör ett framtida projekt utföras i samverkan med exempelvis teknikleverantörer eller anläggningsägare där gemensamma frågeställningar utgör grunden.


Skriv ut:

Datum