Förslag till hållbar textilkonsumtion

Naturvårdsverket har nu lämnat sin utredning om hållbar textilkonsumtion till regeringen. Bland annat föreslås lagkrav på utsortering av textilavfall, dialog med branschen om minskad miljöpåverkan från textilproduktion, stöd till utveckling av hållbara affärsmodeller för små och medelstora företag inom textil- och modebranschen, mer återanvändning och materialåtervinning av textil inom offentlig verksamhet och informationsinsatser till konsumenter.

– Avfall Sverige välkomnar Naturvårdsverkets initiativ om bättre resurshushållning kring textil och textilavfall. Det kommer att kräva samverkan mellan många aktörer. Kommunerna har viktig roll att bidra till att insamlingen fungerar för alla, oavsett om detta ordnas genom ett kommunalt ansvar eller ett producentansvar där kommunerna har ett uttalat ansvar för insamling, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.


Skriv ut:

Datum