Fortsatt oklart om ansvaret

Producentansvaret för förpackningar och returpapper skärps, samtidigt som ansvaret för själva insamlingen inte får någon långsiktig lösning.

Under tisdagen presenterade miljöminister Lena Ek resultatet från den arbetsgrupp som jobbat med Avfallsutredningen. I förslaget ligger producentansvaret fast, samtidigt som återvinningsmålen skärps. Regeringen hoppas att detta kommer att leda till mer samarbete med kommunerna och leda till mer fastighetsnära insamling. 

– Avfall Sverige välkomnar regeringens ambition att öka återvinningen och förbättra insamlingssystemet. Samtidigt måste jag beklaga att regeringen inte kommit fram med en långsiktig lösning för ett samordnat ansvar för all insamling av allt hushållsavfall säger Weine Wiqvist. Det var ju faktiskt det som var huvudmålet när regeringen sparkade igång avfallsutredningen för ganska exakt tre år sedan.

Huvuddragen i det Lena Ek presenterade var att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar altjämnt ska ligga kvar hos producenterna, återvinningsmålen ska höjas, producenterna ska ingå i ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Vidare föreslås att insamlingssystemen ska ställa krav som förenklar för hushåll och andra att sortera ut förpackningar och tidningar. Utöver detta ska tillsynen och uppföljningen av insamlingssystemet blir bättre och enklare och ligga på Naturvårdsverket.

I praktiken skulle förslaget, så som det presenterades, innebära att rådande ordning legaliseras och det fortsatt är möjligt för kommuner att skapa egna insamlingssystem. Återvinningen ska ske via tillståndspliktiga system och det material som samlas in ska sedan tillbaka till producenterna. 

Lena Ek var dock tydlig med att ”polluters pays principle” ska sedan gälla, alltså att producenterna ska stå för hela kostnaden för det avfalls om uppstår. Dessa kostnader övervältras sedan på konsumenterna. Hur insamlingen ska hanteras i praktiken får lösas lokalt.  Sverige är stort och det kan finnas många lokala lösningar. 

– Det som presenteras idag innebär att kommunerna fortsatt kan utveckla egna insamlingssystem, men det är fortfarande oklart hur det ska gå till, säger Weine Wiqvist. Den bärande tanken tycks vara att skärpta krav på återvinning och insamling ska få producenterna att vilja samverka med kommunerna och på så sätt skapa en bra insamling för medborgarnas bästa.

Förordningarna är ännu inte skrivna, utan ska skrivas under sommaren. Regeringen planerar sedan att fatta beslut om detta under augusti i år och planeras träda i kraft 1 januari 2017. Eventuellt återkommer regeringen redan i höst med förslag i frågor som lyftes fram i Avfallsutredningen (SOU 2012:56).

För mer information kontakta:

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, 0708-93 15 99, weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Fakta:

Det lagreglerade producentansvaret för förpackningar och returpapper infördes 1994. Tanken var att producenterna skulle bära det fulla fysiska och ekonomiska ansvaret för uttjänta förpackningar och returpapper under hela dess livscykel, det vill säga hela vägen fram till att de blivit återvunna. Så har det inte blivit, kommuner har fått betala en stor del av det ekonomiska ansvaret.


Länkar:

Avfall Sveriges kommentar och bakgrund: http://www.avfallsverige.se/nyhetsarkiv/nyhetsvisning/artikel/fortsatt-oklart-om-ansvaret/

Avfallsutredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/15774/a/197628

Regeringens pressmeddelande: http://www.regeringen.se/sb/d/18742/a/242919


Skriv ut:

Datum