Fortsatta utredningar om plast

Regeringen beslutade dagarna före jul om myndigheternas regleringsbrev för 2018. Regleringsbreven anger vilka anslag de statliga myndigheterna förfogar över och hur medlen ska användas. De innehåller inga stora överraskningar för avfall och förebyggande.

Naturvårdsverket har fått flera nya uppdrag. Verket ska genomföra en förstudie av hur förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet för farligt avfall kan åstadkommas, bland annat genom en sammanhållen nationell digital lösning. Arbetet ska utgå från tidigare redovisat uppdrag om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall (dnr M2016/02241/Ke). Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Nedskräpningen ska minska genom information till allmänheten. Detta arbete ska göras i samarbete mellan Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent. Informationen ska ha särskilt fokus på barn och unga samt bidra till att öka allmänhetens medvetenhet om plastens effekter i havet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2021.

Naturvårdsverket ansvarar också för att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier, exempelvis genom ökad återanvändning och återvinning. Detta arbete sker i samarbete med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021.

Mätmetoder för att få mer tillförlitlig statistik av de utsläpp av växthusgaser som sker i andra länder till en följd av svensk konsumtion ska utvecklas och uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Vidare ska Naturvårdsverket redovisa hur tidigare uppdrag fortskrider med särskilt fokus på plaster. Det gäller arbetet med innovation av hållbara plaster, hur det bilaterala miljösamarbetet bidragit till att minska miljöeffekterna från avfall, särskilt plastavfall, samt arbetet för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar från dagvatten och andra källor. Naturvårdsverket ska fortsätta arbetet med att identifiera och åtgärda viktigare källor till utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön i Sverige, med utgångspunkt från tidigare uppdrag (dnr M2015/2928/Ke).

Kemikalieinspektionen ska ta fram en handlingsplan för giftfri vardag inom ramen för den samlade strategi som regeringen fastställt i propositionen På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken (prop. 2013/14:39). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Kemikalieinspektionen har också ett pågående uppdra att kartlägga förekomsten av farliga ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU. Framför allt ska förekomsten i konsumenttillgängliga varor och produkter kartläggas. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 september 2018 och slutredovisas senast den 1 december 2020.

Konsumentverket har fått i uppdrag att informera om regler vid transaktioner inom delningsekonomin och vid andra avtal mellan privatpersoner om köp av varor eller tjänster. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019. Konsumentverket får också medel som ska användas för inrättande och drift av ett forum för miljösmart konsumtion och för myndighetens arbete med att aktivt verka för mer miljösmarta konsumtionsmönster.

Läs mer om regleringsbreven på esv.se


Skriv ut:

Datum