Fosforfällor. Fosforfiltermaterial – ett hushållsavfall

Sammanfattning: Förbrukat filtermaterial från fosforfällor för kompletterande rening i enskilda avloppsanläggningar är hushållsavfall. Det innebär att kommunerna har ansvar för borttransport och hantering av fosforfiltermaterialet. I rapporten ges rekommendationer för formulering i avfallsföreskrifterna och konstruktion av avfallstaxan. Enligt likställighetsprincipen är en fast avgift för tömning av fosforfällor att rekommendera. Det finns möjlighet att ge dispens till fastighetsägarna för eget omhändertagande av filtermaterialet.

I Sverige finns det ca en miljon enskilda avlopp. Naturvårdsverket bedömer att minst 400 000 av dessa behöver åtgärdas snarast, eftersom de inte uppfyller dagens krav på rening. Ökade krav på att minska utsläpp som orsakar övergödning, till exempel genom EU:s ramdirektiv för vatten och Baltic Sea Action Plan, har lett till ökat fokus på de enskilda avloppen. Många kommuner har därför ökat sin tillsyn och förelägganden vad gäller enskilda avlopp. Naturvårdsverket har också bedrivit en nationell tillsynskampanj under 2010­2011 för att öka åtgärdandet av de bristfälliga enskilda avloppen.

I dag är antalet fosforfällor relativt litet i de flesta kommuner, men antalet kommer sannolikt att öka i och med högre krav på fosforrening i enskilda avloppsanläggningar, och ökade krav på åtgärder av äldre enskilda avlopp.

Det råder stor osäkerhet i kommunerna om hur filtermaterialet ska hanteras, och kommunerna har löst hanteringen på olika sätt. Det är idag endast i ett fåtal kommuner som avfallssidan har tagit på sig ansvaret för tömning av fosforfällorna. I många kommuner sker tömning och hantering av filtermaterialet i privat regi.
Fosforfällor finns i olika utförande, antingen hanteras materialet i lösvikt eller i en filterkassett/säck. Tömning av materialet i lösvikt sker med slamsugbil, medan tömning i säck sker med kranbil. I de flesta fall är hanteringen av filtermaterial i säck enklare än hantering i lösvikt. Det finns möjlighet att styra mot en viss typ av fosforfälla genom att i avfallsföreskrifterna ange att filtermaterialet ska vara förpackat. Det finns också möjlighet att styra med olika nivåer i taxan för tömning av olika typer av fosforfällor, men då bör risken för att det slår orättvist mot de fastighetsägare som redan installerat fosforfällor beaktas.

Det är idag relativt lätt att få avsättning för filtermaterialet som kalknings- och gödselmedel för åkermark. Nya föreskrifter och regler för kvalitetssäkring av avloppsfraktioner är under arbete, vilket kan innebära förändringar framöver. Det förbrukade filtermaterialet kan också ingå som råvara i anläggningsjord, vilket förekommer i flera kommuner.


Skriv ut:

Datum