Gassäkerhet på deponier – risker, egenkontroll och åtgärder

Sammanfattning

I detta projekt har utvecklats en praktisk metod för att identifiera risker med deponigas inom och i anslutning till deponier. Metoden uppfyller de krav på egenkontroll avseende gassäkerhet som åligger varje verksamhetsägare enligt miljölagstiftningen. Vidare diskuteras möjliga åtgärder för att minska de risker som identifieras relaterade till deponigasen.

En deponi är en från gassäkerhetssynpunkt mycket komplex anläggning. Underlagen för beskrivning av anläggningens historia är ofta bristfälliga. Sluttäckning av deponier kan medföra att gasläckaget från deponin flyttas och därmed också att säkerhetsriskerna förknippade med detta i vissa fall ökar. Detta måste beaktas bland annat när gammal deponimark i stadsnära miljöer ska utnyttjas för att etablera nya verksamheter och bostäder. En riskanalysmetod baserad på checklistor kan vara en användbar metod för att kvalitativt identifiera risker. Metoden kan samtidigt fungera som underlag för förslag till åtgärder som reducerar riskerna och dessutom en bedömning av om verksamheten bedrivs enligt god praxis. Den framtagna modellen med checklista är ett första steg för att förstärka det praktiska arbetet med gassäkerhet på deponier.

Arbetet med en analys enligt den beskrivna checklistemetoden kan delas in i tre steg:

 • Relevant underlagsmaterial enligt checklistan tas fram för anläggningen.
 • Genomgång (om nödvändigt i fält) av anläggningens olika delar enligt checklistan. Mätningar, kontroll av utrustning, jämförelse av förhållanden på plats i relation till manualer, driftrutiner, säkerhetsföreskrifter och god praxis i övrigt. Resultat, brister och förbättringsförslag noteras i fältprotokoll.
 • Sammanställning av resultat med förslag till kompletterande undersökningar, åtgärder, uppföljning och eventuellt behov av framtagande av en mer detaljerad riskanalys. Enligt checklistemetoden görs ingen kvantitativ värdering.

Generella åtgärder kan vara:

 • Installation av gasuttagssystem
 • Kontrollerad gasdränering
 • Metanoxiderande täckskikt
 • Gasavskiljande anordningar
 • Avluftningsbrunnar i lägen där gasuppsamling inte är möjlig, men risk för gasansamling finns
 • Utgrävning av avfall
 • Program för mätning av grundvattennivå
 • Program för gasmätning vid kontrollpunkter
 • Explosimeter till miljöer där deponigas kan förekomma
 • Brandberedskap

Arbetet med rapporten har skett inom ramen för Nätverket för gassäkerhet och metanoxidation, numera en undergrupp till Avfall Sveriges arbetsgrupp för deponering. Ytterligare en rapport har publicerats från nätverket: Metanoxiderande filteranläggningar vid sluttäckning av äldre deponier. Praktisk erfarenhetsuppföljning och omvärldsanalys (D2010:03, Avfall Sverige).


Skriv ut:

Datum