Goda exempel på förebyggande av avfall för kommuner

Syftet med här rapporten är att ge inspiration och idéer till framför allt kommuner som vill börja arbeta med förebyggande av avfall. Vi presenterar ett antal goda exempel på förebyggande av avfall som vi tror är möjliga att initiera för bland annat de svenska kommunerna. De svenska kommunerna kan i sin roll som myndighet arbeta för förebyggande i näringsliv och hushåll. Kommunerna kan också arbeta med förebyggande inom den egna förvaltningen, där man som stor aktör ansvarar för drift av många institutioner. Exemplen omfattar många olika slags aktiviteter och berör många olika slags avfall. Men exemplen ger långt ifrån en heltäckande bild av allt som går att göra för att förebygga avfall.

Vi har medvetet valt att inte presentera exempel på att förebygga bygg- och rivningsavfall och endast ett fåtal exempel på matavfall, där vi istället hänvisar till kommande arbeten finansierade av bland andra Nordiska Ministerrådet. Vi presenterar inte heller exempel på hur näringslivets produktionsavfall kan förebyggas.

Urvalet av goda exempel baseras på flera överväganden:

  • Vilka konkreta exempel på förebyggande finns i Sverige och utomlands?
  • Har insatserna varit lätta att genomföra och har resultatet varit lyckat?
  • Är det troligt att insatserna fungerar i en svensk kontext, om det gäller utländska exempel?
  • Vilka avfallstyper är viktiga att ur miljösynpunkt förebygga?

Projektgruppens sammanvägda bedömning har avgjort vilka goda exempel som valts ut till rapporten.

Underlaget till rapporten har i första hand hämtats från publicerad litteratur, webbplatser och Europa minskar avfallet-veckan 2009 och 2010. Avfall Sverige och Naturvårdsverket initierade projektet och ingick i projektgruppen. IVL Svenska Miljöinstitutet ledde projektet och kartlade ett stort antal exempel på förebyggande av avfall, från vilka projektgruppen valde ut de exempel som presenteras. Avfall Sverige samt Stiftelsen IVL1 finansierade projektet, som genomfördes från oktober 2010 till februari 2011.


Skriv ut:

Datum