Goda exempel på mobil återvinningscentral

Huvudsyftet med studien är att sprida kunskap om olika befintliga mobila ÅVC-lösningars styrkor och svagheter och därmed bidra till bättre underbyggda beslut om systemen. Studien kan bidra till att underlätta för kommuner vid bedömning av mobil ÅVC som insamlingssystem för hushållens grovavfall, samt att vara stöd vid utveckling och optimering av befintliga system. Informationsinsamlingen genomfördes huvudsakligen genom intervjuer med utförare vilka sammanställdes och analyserades. Som komplement studerades ett antal utländska lösningar som kan vara relevanta för mobil insamling även i Sverige.

Mobil ÅVC förkommer enligt datasökning i Avfall Sveriges statistikdatabas Avfall Web hos ca 50 kommuner eller kommunala utförare i Sverige. Den drivande faktorn för användande av systemlösningen i tätbebyggda områden är att tillgång på etableringsytor för stationära anläggningar är svårlösta, speciellt i kombination med lågt bilinnehav. I glesbygd används mobil ÅVC där underlag för stationära anläggningar saknas. Problem och framgångsfaktorer med mobil ÅVC kan i vissa fall vara identiska i tätbebyggda områden och glesbygd, men det finns även tydliga skillnader.

Kundnöjdhet mäts normalt inte specifikt för mobil ÅVC, men generellt upplevs mobil ÅVC som en uppskattad lösning. Många utförare är tveksamma till kostnadseffektiviten, men bedömer att servicen är viktig vilket motiverar en något högre kostnad.

Tillgång till lämpliga stoppställen för mobil ÅVC är ett återkommande problem och utgör en begränsning för flertalet utförare. Detta oavsett om man utför tjänster i tät stadsbebyggelse eller på mindre orter.

Författarna finner att mobil ÅVC som insamlingssystem har potential att vara en värdefull del av servicen för skrymmande hushållsavfall. Utveckling av utrustning, logistik och organisation av mobil ÅVC sker på bred front inom kommuner i Sverige. Olika förutsättningar i kommunerna gör att helhetslösningar optimeras för lokala förhållanden. Enskilda bra lösningar kan finnas på övergripande problem, som t.ex. dålig belysning, och därmed är värdefulla att lyfta fram. Av den anledningen förordas inte specifika helhetslösningar för mobila ÅVC:er. Rapporten presenterar istället goda exempel på lösningar inom olika områden som kan bidra till framgång med drift av mobil ÅVC.


Skriv ut:

Datum