Guide om offentlig upphandling uppdaterad

Guide 17 om offentlig upphandling finns nu uppdaterad när det gäller avtalssamverkan.

Nya bestämmelser gäller från och med den 1 juli 2018 om avtalssamverkan i kommunallagen (2017:725). Av 9 kap. 37 § kommunallagen (KL) följer numera att en kommun får ingå avtal om att någon av kommunens uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun och att sådan avtalssamverkan inte hindras av lokaliseringsprincipen. Det bör – som utgångspunkt - därmed inte finnas något hinder enligt kommunallagen för kommuner att samverka genom avtal enligt undantaget i LOU för upphandling mellan upphandlande myndigheter. 

Det är endast kommuner – inte kommunala bolag – som omfattas av bestämmelsen i 9:37 KL. Det finns dock inte något hinder mot att en kommun ingår ett samverkansavtal med en annan kommun och därefter överlämnar skötseln av de uppgifter som kommunen tagit på sig enligt samarbetsavtalet till ett kommunalt bolag.

Här hittar du våra guider: https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/guider/ (du måste vara medlem och inloggad på våra medlemssidor för att ta del av guider)


Skriv ut:

Datum