Gula tunnan – utvärdering av en fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i blandad fraktion

Sammanfattning: Den stora vinsten med Gula tunnan är att hushållen kan kasta sina tidningar och förpackningar i nära anslutning till sin fastighet. Denna övergripande slutsats baseras på att de insamlade mängderna av tidningar och förpackningar är större samt att mängderna tidningar och förpackningar minskar i restavfallet när Gula tunnan jämförs med bringsystemet. Någon motsvarande förbättring för Gula tunnan i jämförelse med andra fastighetsnära insamlingssystem kunde inte mätas. Hushållen ser en stor fördel med Gula tunnan genom att slippa sortera sina tidningar och förpackningar i olika fraktioner. Andra fördelar sägs vara att slippa fundera över vilket material förpackningen består av och att insamlingssystemet sparar utrymme i hemmet.

Det övergripande syftet med projektet har varit att öka kunskapen om fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i en blandad fraktion under svenska förhållanden, i denna rapport kallat Gula tunnan. Genom praktiska försök undersöktes vilken påverkan ett sådant insamlingssystem har på:

  • insamlingsnivåerna
  • renhetsgraden för det insamlade materialet
  • hushållens upplevelse och erfarenheter

Sammanfattningsvis kan sägas:

  • För villahushåll var de insamlade mängderna större i jämförelse med bringsystemet. Dessutom minskade mängderna i restavfallet jämfört med bringsystemet.
  • För villahushåll låg insamlade mängder i samma storleksordning jämfört med fastighetsnära insamling av flerfackskärl. Men mängden som inte sorterades ut och som hamnade i restavfallet var större för Gula tunnan.
  • För flerbostadshushåll var de insamlade mängderna mindre i jämförelse med fastighetsnära insamling av sorterade fraktioner. Dessutom ökade mängderna i restavfallet för Gula tunnan.
  • Andelen tidningar och förpackningar insamlade från både villahushåll och från flerbostadshushåll var hög och uppgick till drygt 96 procent av det insamlade materialet.

En frågeställning som har legat utanför detta projekts ramar är vilken kvalitet som fås för respektive utgående materialfraktion efter att insamlade tidningar och förpackningar har sorterats i en industriell sorteringsanläggning.


Skriv ut:

Datum