Hagelsvärmar och höga ambitioner

Avfall Sveriges årsmöte bjöd på engagerad debatt om returpapper, cirkulär ekonomi och klimatmål. ”Inga fler ad hoc-beslut”, sade Avfall Sveriges ordförande, Lars Stjernkvist.

Civilminister Lena Micko (S) gästade årsmötet. Som tidigare ordförande för Sveriges kommuner och Regioner, SKR, är hon väl insatt i kommunernas verksamhet. Men kritiken kring beslutet att skrota producentansvaret på returpapper och istället lägga ansvaret för insamling och återvinning på kommunerna ville hon inte riktigt ta åt sig av:

– Det vilar ett stort ansvar på kommunsektorn att vara öppen för innovationer och nya arbetssätt. Det kommer hela tiden nya förutsättningar. 

Avfall Sveriges ordförande, Lars Stjernkvist, framhöll att den lösning som regeringen valt i returpappersfrågan underminerar den grundläggande relationen mellan producenter och kommuner.

– Det kan uppstå ad hoc-beslut, medgav Lena Micko. Pandemin har satt mycket på sin spets, men det är regeringens ambition att skapa långsiktighet. Staten måste ge kommunerna de bästa förutsättningarna, men ibland måste vi kompromissa för att nå resultat.

Lars Stjernkvist var tydlig i sitt svar, med hänvisning till kraven på insamling och återvinning av returpapper och separat insamling av matavfall:

– Vi är inne i ett reformarbete som ska underlätta för fler att göra rätt, men då krävs det att vi inte får fler ad hoc-beslut som skapar osäkerhet. Avsteg måste ske i dialog med oss som är berörda.

En fråga från en av deltagarna var hur Lena Micko ser på utvecklingen på sikt – mer kommunalt ansvar eller mer marknadslösningar?

– Jag tror på en kombination. Kommunerna står för infrastrukturen, det här är en samhällelig fråga och en viktig del av samhällets infrastruktur, men vi behöver samarbete mellan olika aktörer. Det är det som varit en framgång för vårt land, sade Lena Micko.

Kommuner pelare i miljöarbetet

Kommunernas roll var ett ämne som även Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och regioner, gjorde inspel i.

– Det är ni som är i det här mötet som bidragit till att driva ut olja och kol, ni har byggt värmeverk, gjort att Sverige kan slå sig för bröstet och säga att vi kommit enormt långt. Det arbetet görs inte på statlig nivå. Det går inte att tro att någon annan ska göra det.

Men frågor som returpappret, frival för verksamheternas kommunala avfall och skatt på energiåtervinning av avfall – som medför ökade kostnader men inga positiva miljöeffekter – gör inte denna uppgift enklare, menade han.

– Vi klarar mycket, men det här området är för viktigt för att det ska spreta, eftersom det krävs stora insatser och investeringar i avfallshantering och energiproduktion. Ge oss långsiktiga spelregler, då får vi modet och kraften att göra långsiktiga investeringar.

Spretig handlingsplan

Regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi, som presenterades i våras var en annan fråga som väckte debatt. Magnus Ek (C) menade att den är historisk.

– Det är första gången som vi har ett strategiskt dokument beslutat av regeringen som fastställer att vi ska ha en cirkulär ekonomi.

Handlingsplanen innehåller över 100 åtgärder, som ska leda till bättre resurshushållning. Men Avfall Sveriges Katarina Sundberg var inte helt nöjd.

– Man konstatera att det finns en massa bra förslag, men det är en hagelsvärm, man ser inte inriktningen.

Hon fick medhåll från en deltagare; vore det inte bättre att fokusera på några få verkligt effektiva åtgärder och undvika småduttande?

– Det är det vi gör, svarade Magnus Ek. Men jag är ganska övertygad om att vi har kapacitet att jobba med många frågor samtidigt. 

Han hoppas att vårens handlingsplan för cirkulär ekonomi blir den första i en rad planer. Förhandlingar pågår redan om nästa. Där finns möjlighet att återkomma till frågor som ännu inte fått sin lösning.

– Vi sitter fast i en lagstiftning som hindrar oss från återbruk och återvinning, det blir en fråga för nästa handlingsplan, sade Magnus Ek.

Katarina Sundberg var inte sen att komma med ett erbjudande:

– Ta in oss i arbetet, vi har 290 kommuner där ute som säger ”vi är på”.

Internationell framtid

I år är det tio år sedan Avfall Sverige antog vision ”Det finns inget avfall”. Erik Herngren från Kairos Future var processledare under arbetet som ledde fram till visionen och återkom nu med sin reflektion kring kommande tio år.

– När näringslivet gör något sker det med större energi. Jag tror att ni måste ta på er ledarhatten på riktigt och utmana er själva om att ni kan bäst. Var och en av er måste fundera på vilken roll ni vill ta, vilken ambitionsnivå ni vill ha, sade Erik Herngren.

En fråga som kan bli viktigare framöver är det internationella arbetet. Avfall Sverige samarbetar nu med UNDP för att sprida svenska avfallslösningar, och Xiaofang Zhou huvudansvarig för kemikalie- och avfallsfrågor på UNDP, konstaterade att det finns ett starkt intresse från flera länder att samarbeta kring sådana frågor. Flera medlemmar gav också exempel på de vinster som det kan ge verksamheten. 

– Genom åren har vi haft en hel rad internationell samverkan. Det har kostat uppskattningsvis en procent av våra resurser, men vi har fått betydligt mer tillbaka i form av utvecklade medarbetare och att vi blivit en attraktiv arbetsgivare, sade Tomas Blomqvist, vd på Vakin. 

Läs mer om årsmötet i nr 4 av Avfall och Miljö: inspel från Gunnar Wetterberg, Ida Texells passionerade tal om det fantastiska att arbeta i det offentliga, forskaren om plasten och mycket annat.


Skriv ut:

Datum