Handbok metanmätningar

Handbok metanmätningar har reviderats och finns i ny version i 2016:17. 

Sammanfattning

Det behövs standardiserade metoder och tillvägagångssätt för metanmätningar så att resultaten blir jämförbara mellan olika utförare. Denna handbok, som huvudsakligen vänder sig till mätkonsulter men också till anläggningspersonal, fyller detta syfte.

I biogasanläggningar sker biologisk behandling av organiskt material genom anaerob nedbrytning. Det kan ge upphov till utsläpp av metan till luft vilket också kan ske vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle. Det finns framförallt fyra skäl till varför dessa utsläpp skall minimeras. Dessa är säkerhetsaspekter, växthusgaser, ekonomi och lukt. Säkerhetsmässigt därför att en halt av 4-16% metan i luft kan medföra att blandningen antänds. Metan ger vidare 23 gånger högre bidrag till växthuseffekten än koldioxid. Beträffande ekonomin så medför metanförluster också ekonomiska förluster eftersom gasen säljs eller används internt. Luktmässigt kan utsläppen orsaka obehag för anställda och närboende.
I denna handbok samlas erfarenheter från flera års arbete med mätning av metanutsläpp från biogas- och uppgraderingsanläggningar. Detta arbete har i huvudsak utförts inom ramen för Avfall Sveriges system med Frivilligt åtagande. Åtagandet innebär att anläggningarna förbinder sig att systematiskt arbeta med att kartlägga och minska sina utsläpp. En del av det frivilliga åtagandet är att återkommande genomföra emissionsmätningar vid anläggningen för att bestämma metanutsläpp och metanförlust. En annan del är att regelbundet och systematiskt genomföra läcksökning vid anläggningen.

Till handboken hör en beräkningsmall i Excel, vilket ytterligare bidrar till att mätningarna utvärderas på ett standardiserat sätt. Handboken innehåller också ett flertal exempel, som beräknats i den medföljande Excel-mallen.

Handboken innehåller också ett kapitel som i huvudsak riktar sig till anläggningspersonal, där genomförandet av noggrann läcksökning beskrivs. En sådan läcksökning bör genomföras årligen, då hela anläggningen systematiskt gås igenom. Mellanliggande kontroller bör utföras veckovis eller månadsvis enligt ett enklare förfarande som beskrivs i handboken.


Skriv ut:

Datum