Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Här är nya regeringens avfallspolitik

Så fick vi då en regering till slut. I det 73-punktsprogram som utgör grunden för regeringssamarbetet finns flera frågor som berör avfallshanteringen. Detta lyftes även i regeringsförklaringen.

– Sverige ska utveckla den resurseffektiva, cirkulära och biobaserade ekonomin. Svenska konsumenter ska kunna göra hållbara och kemikaliesäkra val. Fler steg tas för att göra det lättare att återvinna och återbruka, sade statsminister Stefan Löfven, då han presenterade sin regering.

Det kan konstateras att avfallsfrågorna, liksom politiken i övrigt, bär med sig hjärtefrågor från såväl Socialdemokraterna och Miljöpartiet som Centern och Liberalerna.

1. Investera i biogas

Att satsa på produktion och distribution av biogas blir dellösning för det planerade förbudet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar från 2030. Det kräver dock ett godkännande av EU-kommissionen.

2. Utvidgat RUT-avdrag

Taket i RUT ska trefaldigas och en utredning under 2019 planeras leda fram till ett förslag i budgetpropositionen 2021. I detta ingår så kallade hämttjänster, som skulle kunna beröra delar av grovavfallet.

3. Skatt på förbränning av avfall

Som en del i den gröna skatteväxlingen ingår en skatt på avfallsförbränning.
Här finns en utredning klar, vilket innebär att ett förslag kan läggas redan till budgetpropositionen för 2020.

4. Förbud mot onödiga plastartiklar

En utredning för att förbjuda onödiga plastartiklar tillsätts under 2019. Från den 1 januari 2022 ska en lagstiftning kunna finnas på plats.

5. Avgift/skatt på engångsartiklar

Redan från den 1 maj 2020 ska bärkassar beläggas med en skatt eller avgift. Fler artiklar följer genom förslag i budgetpropositionen för 2021. Dessutom anges att Sverige ska driva på för utfasning av all engångsplast inom EU.

6. Bred översyn kring regelverken för avfall och återvinning

Översynen ska främja innovation och företagande i den cirkulära ekonomin.

7. Nya steg för att förenkla återbruk och återvinning

Inga konkreta exempel ges på vad dessa steg kan innebära.

8. Producentansvar för textil

Möjliga framkomliga vägar för att kraftigt öka återbruk och återvinning av textilier ska prövas där branschen och ideella aktörer involveras.

9. Krav på pant för exempelvis batterier och elektronik

En utredning ska tillsättas våren 2020 och ett förändrat systemet på ska finnas plats från 2022.

10. Servicenivå för hushållens avfall

Den hushållsnära insamlingen ska bli effektivare och samarbetet mellan kommunal insamling och producentansvarssystem bättre. För att öka återvinningen ska nya samordnade krav på lägsta servicenivå för hushållens avfall utredas, vilken ska omfatta förpackningar, tidningar, grovavfall och farligt avfall.

11. ”Produktpass”

En utredning ska tillsättas under 2021 om möjligheten att alla produkter ska ha ett produktpass med information om vad produkten innehåller, var den kommer från och hur den kan återvinnas eller tas om hand.

12. ”Hyberavdrag” för uthyrning

Inför ett hyberavdrag liksom möjligheter att skattefritt upp till ett visst belopp hyra ut lösöre som till exempel bil, kläder, verktyg eller möbler. Det planeras finnas med i budgetpropositionen för 2022.

– Det är inspirerande att avfallsfrågorna ges utrymme såväl i regeringsförklaringen som i det politiska 73-punktsprogrammet. Det visar att avfall och återvinning är en nyckel i omställningen till den cirkulära ekonomin, säger Weine Wiqvist, Avfall Sveriges vd.

– Det mest konkreta är att en skatt på avfall till förbränning införs från budgetpropositionen och som en del i den större gröna skatteväxlingen. Avfall Sverige och utredningen Brännheta skatter kom till slutsatsen att en sådan skatt skulle vara ett ineffektivt styrmedel för ökad återvinning, och att åtgärder måste sättas in tidigare i produktflödet. Men den gröna skatteväxlingen har ett bredare perspektiv.

– Det är bra att fokus nu riktas uppströms mot produkternas utformning och mot att förebygga avfall, till exempel med det så kallade produktpasset och åtgärder avseende plastartiklar. Fler styrmedel kommer också att gynna återbruk, exempelvis särskilt avdrag för uthyrning.

– Som vanligt, vågar man påstå, ligger oproportionerligt stor andel av utredningar på hushållsavfallet. Det hade varit välkommet med mer analys av de stora avfallsflödena, det vi kallar ”det osynliga avfallet”, som uppstår på vägen till den produkt som sedermera blir till hushållsavfall.

– Precis som inom andra delar av den politiska överenskommelsen kommer det att igångsättas en mängd nya utredningar. Därvidlag blir det, som vi ser det, oerhört viktigt att helhetsperspektivet behålls och att man undviker dellösningar som inte passar in, avslutar Weine Wiqvist.


Skriv ut:

Datum