Hjälp att klassa förorenade massor

Nu har Avfall Sveriges bedömningsgrunder för att klassificera förorenade massor uppdaterats. I en färsk rapport erbjuds en metod som omsätter EU:s nya regler till praktik.

De uppdaterade bedömningsgrunderna redovisar kortfattat relevant lagstiftning som berör avfallsklassificering. Rapporten ger också förslag till principer för ett bedömningssystem samt rekommendationer till koncentrationsgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall för ett antal vanliga föroreningar.

I rapporten presenteras metodiken för att bedöma om förorenade massor är farligt avfall, det vill säga innehåller farliga ämnen i så höga koncentrationer att ämnena har farliga egenskaper. Metodiken utgår ifrån de 15 farliga egenskaper som anges i lagstiftningen (HP1 till HP15). Koncentrationsgränserna för när de farliga egenskaperna uppkommer bestäms av hur de ämnen som ingår i avfallet klassificeras enligt kemikalielagstiftningen. För svårnedbrytbara organiska ämnen används de gränser som anges i POP-förordningen. Om massorna innehåller flera ämnen med samma farliga egenskap ska halterna av dessa i vissa fall räknas samman.

Metodiken som presenteras är speciellt anpassad till de förutsättningar som gäller för schaktmassor, förorenade jordar och muddermassor.

Rapporten innehåller rekommendationer till koncentrationsgränser för farligt avfall för ett sextiotal ämnen eller ämnesgrupper som förekommer i förorenade massor. Ämneslistan har utökats med nya ämnen från Naturvårdsverkets riktvärdeslista för förorenad mark. Det ges också exempel på hur summering av farliga egenskaper kan göras för massor som innehåller flera farliga ämnen.

Rapporten är användbar för alla som arbetar med efterbehandling av förorenade områden, hanterar avfall samt även de myndigheter som är berörda av detta.

Läs mer i Rapport 2019:01


Skriv ut:

Datum