Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2015

Sammanfattning: Avfall Sveriges årliga rapport ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik på riks-, läns- och kommunnivå. Statistiken omfattar uppgifter om avfallsmängder, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och många andra uppgifter om avfallshanteringen i kommunen. Uppgifterna på kommunnivå presenteras i en tabellbilaga samt i kartor. Länsstatistik presenteras i tabeller och diagram. Dessutom presenteras kommuner i kommunindex (25-i-topp) gällande bästa avfallsverksamhet, miljö, kundnöjdhet och återvinningscentraler.

Länsstatistik

Mängden behandlat hushållsavfall redovisas för det län där anläggningen är placerad. Det säger alltså inget om var avfallet uppkommit eller samlats in. De län med störst egen behandlingskapacitet är Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Östergötland. Stockholms län har störst kapacitet när det gäller energiåtervinning (förbränning) - 465 000 ton hushållsavfall energiåtervanns i länet. Skåne län ligger högst gällande biologisk återvinning (samrötning, central kompostering och rötning vid reningsverk) – totalt 178 000 ton hushållsavfall. Vissa län har ingen egen behandlingskapacitet, utan skickar allt hushållsavfall till andra län.

Till skillnad från behandlat avfall redovisas mängden insamlat hushållsavfall för det län där avfallet uppkommit och samlats in. Den totala mängden består av mat- och restavfall, grovavfall, förpackningar och returpapper samt farligt avfall och el-avfall (inkl. batterier). Kronobergs län toppar med 610 kg insamlat hushållsavfall per person följt av Kalmar inklusive Gotland med 597 kg per person. Lägst ligger Västra Götaland och Örebro med 457 respektive 433 kg.

Även avfallsavgifter redovisas per län. Redovisningen görs för det vanligast förekommande abonnemanget, det vill säga den avgift som flest kunder i kommunen har. Uppsala, Skåne och Blekinge län har högst avgifter för villahushåll, i genomsnitt cirka 2 300-2 400 kr per år inklusive moms. Lägst ligger Halland med 1 750 kr. Norrlandslänen - Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten - ligger förhållandevis lågt för fritidshusens avfallsavgifter. Högst ligger Skåne och Södermanland.

Uppföljning av mål för matavfall

Under 2015 introducerades några nya avfallsindikatorer i Avfall Web som gör det möjligt att följa upp etappmålet för matavfall på kommunal nivå.

Det nationella etappmålet som Regeringen beslutat om lyder:

”insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 2018.”

I rapportens tabellbilaga framgår uppgifterna på kommunal nivå. Västmanland och Skåne är de län med högst andel nyttjande av matavfall. I Västmanland går i genomsnitt 39 procent av det uppkomna matavfallet till rötning och nyttjas så att både energi och näringsämnen tas till vara. I Skåne är motsvarande andel 38 procent.

Kommunindex 25-i-topp

NSR, med kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm, är bäst i Sverige på avfallshantering, utifrån Avfall Sveriges index för bästa avfallsverksamhet 2015. Indexet beräknas genom sammanvägning av nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd och andel förpackningar och returpapper i hushållsavfallet.

NSR kom upp i 93,6 poäng (100 är max). På andra plats kom Renhållningen Kristianstad med 91,9 poäng och på tredje plats kom fjolårets vinnare Trollhättans Energi med 87,7 poäng. NSR tilldelades diplom och ära vid Avfall Sveriges årsmöte i Gävle i maj 2016.

Lund hamnar högst på topp-listan för årets miljöindex med 91,7 poäng (max 100 p). På andra plats återfinns fjolårets vinnare Trollhättan på 90,0 poäng. På tredje plats hamnar Karlshamn och Sölvesborg med 89,2 poäng. I miljöindex ingår uppgift om förnybara drivmedel, hushållsavfall till materialåtervinning och andel matavfall som behandlas biologiskt så att både växtnäring och energi nyttjas (rötning).

Tio av kommunerna på topplistan är från Skåne och Blekinge. Här har man kommit långt med matavfallsinsamling och behandling genom rötning. Flera av kommunerna har också fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper, vilket kan bidra till högre materialåtervinning.

Götene, Ulricehamn och Jönköping har Sveriges nöjdaste avfallskunder om man väger samman resultat från kundenkäter. Götene kommun var i topp även 2014. Många kommuner mäter regelbundet vad kunderna tycker om avfallshanteringen, till exempel om hämtning av mat- och restavfall, besök på och tillgänglighet till återvinningscentral samt förtroende för och information om kommunens återvinning.

Norrköping hamnar högst i vårt ÅVC-index – 76,7 poäng. På andra plats återfinns Ystad med 74,7 poäng, följt av Trollhättan på 74,6 poäng. I ÅVC-index ingår frågor om kundnöjdhet, tillgänglighet och öppettider samt ÅVC-kostnader.


Skriv ut:

Datum