Hushållsavfall i siffror – kommun- och länsvis 2011

Sammanfattning: Statistik är en viktig branschfråga. God statistik skapar trovärdighet och är grunden för en långsiktig utveckling av avfallsbranschen. Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web gör det möjligt att samla statistik om hushållsavfall på ett ställe. Det ger ett bra underlag i kontakter med media, politiker, myndigheter, kunder och andra intressenter. Avfall Web ger helt enkelt ordning och reda på avfallsstatistiken!

De flesta uppgifter i denna rapport har hämtats från Avfall Web. Där andra källor använts framgår källan under figuren. Vi vill med denna rapport sprida avfallsstatistiken till fler användare utanför de egna leden. Det ger ökad användning av Avfall Web:s rapporter och verktyg och ger på sikt också bättre kvalitetsgranskning av inmatade uppgifter. Det kan helt enkelt få fler användare att upptäcka vilken guldgruva Avfall Web är.

Avfall Web lanserades 2008, med rapportering av uppgifter för 2007. Inmatningen av statistik ökar stadigt. Inmatningen varierar dock beroende på område. För indata mängd kärl- och säckavfall har nästan 9 av 10 kommuner matat in värde. För andra områden ser vi betydligt färre kommuner som matat in uppgifter. Allt fler kommuner upptäcker också de verktyg och funktioner som finns i systemet samt möjligheterna till jämförelser och benchmarking.

Det kommer säkert finnas felaktiga värden i denna rapport. Det är första gången en sådan här rapport sammanställs och publiceras och många kommuner har inte tagit för vana att kvalitetsgranska sina uppgifter. Om uppgifterna ska användas för mer djupgående analyser eller andra ändamål bör kontakter tas med berörda kommuner. Det finns också områden där tolkningen av vad som ska matas in skiljer sig åt mellan kommunerna men det pågår arbete med att förtydliga indatabeskrivningar och liknande.


Skriv ut:

Datum