Hushållsavfall i siffror

Sammanfattning: Avfall Sveriges årliga rapport ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå. Statistiken omfattar uppgifter om avfallsmängder, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och många andra uppgifter om avfallshanteringen i kommunen. Uppgifterna på kommunnivå presenteras i en tabellbilaga samt i kartor. Länsstatistik presenteras i tabeller och diagram. Dessutom presenteras kommuner i kommunindex (25-i-topp) gällande bästa avfallsverksamhet, miljö, kundnöjdhet och återvinningscentraler.

Länsstatistik

Mängden behandlat hushållsavfall redovisas för det län där anläggningen är placerad. Det säger alltså inget om var avfallet uppkommit eller samlats in. De län med störst egen behandlingskapacitet totalt sett är Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Stockholms län har störst kapacitet när det gäller energiåtervinning (förbränning) av hushållsavfall - 498 000 ton 2016. Skåne län ligger högst gällande biologisk återvinning (samrötning, central kompostering och rötning vid reningsverk) – totalt 159 000 ton hushållsavfall. Vissa län har ingen egen behandlingskapacitet, utan skickar allt hushållsavfall till andra län.

Till skillnad från behandlat avfall redovisas mängden insamlat hushållsavfall för det län där avfallet uppkommit och samlats in. Den totala mängden består av mat- och restavfall, grovavfall, förpackningar och returpapper samt farligt avfall och el-avfall (inkl. batterier). Kronobergs län toppar med 632 kg insamlat hushållsavfall per person följt av Kalmar inklusive Gotland med 579 kg per person. Lägst ligger Västernorrland och Stockholms län med 446 respektive 451 kg.

Även avfallsavgifter redovisas per län. Redovisningen görs för det vanligast förekommande abonnemanget, det vill säga den avgift som flest kunder i kommunen har. Västmanland, Skåne och Blekinge län har högst avgifter för villahushåll, i genomsnitt cirka 2 300-2 700 kr per år inklusive moms. Lägst ligger Halland och Västernorrland med ca 1 700 kr. Norrlandslänen - Norrbotten, Västernorrland, Gävleborg och Västerbotten - har förhållandevis låga avgifter för fritidshusen. Högst för fritidshusen ligger Skåne och Stockholms län.

Uppföljning av mål för matavfall

Under 2015 introducerades några nya avfallsindikatorer i Avfall Web som gör det möjligt att följa upp etappmålet för matavfall på kommunal nivå.

Det nationella etappmålet som regeringen beslutat om lyder: 

”insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 2018.”

Västmanland, Blekinge, Dalarna och Skåne är de län med högst andel nyttjande av matavfall, så att växtnäringen tas till vara (41-50%).

I Västmanland, som ligger högst, går i genomsnitt 38 procent av det uppkomna matavfallet till rötning och nyttjas så att både energi och näringsämnen tas till vara. Därutöver komposteras 12 procent så att näringsämnen tas till vara.

I rapportens tabellbilaga, tabell 5 Återvinning, framgår uppgifterna på kommunal nivå. 35 kommuner når upp till målet att 50 procent av det uppkomna matavfallet behandlas (rötas eller komposteras) så att näringsämnen tas tillvara. Högst hamnar Tjörn med 83 procent, följt av Orust på 75 procent. 41 kommuner når upp till målet att 40 procent av det uppkomna matavfallet ska rötas så att både energi och näringsämnen tas till vara. Högst hamnar Båstad med 65 procent, följt av Uddevalla på 58 procent.

Kommunindex 25-i-topp

Lund är 2016 års bästa avfallskommun. På andra plats kom Motala/Vadstena, som bedriver avfallsverksamheten i en gemensam vatten- och avfallsnämnd, och på tredje plats kom Katrineholm.

Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd och andel förpackningar och returpapper i hushållsavfallet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

Sävsjö hamnar högst på topp-listan för årets miljöindex. På andra plats kom Vetlanda följt av Bjuv.

Götene, Motala/Vadstena och Ulricehamn har Sveriges nöjdaste avfallskunder om man väger samman resultat från kundenkäter. Götene kommun var i topp även 2014 och 2015.

Ystad kommun hamnar högst i vårt ÅVC-index. På andra plats finner vi Norrköping följt av Mölndal. Ystad och Norrköping har bytt plats med varandra jämfört med sammanställningen 2015.


Skriv ut:

Datum