Implementering av rikstäckande kvalitetssäkringssystem för avloppsfraktioner från små avlopp

Sammanfattning: Det framtagna certifieringssystemet ger förutsättningar för att kunna återföra fraktioner från små avloppsystem och större sorterande avloppssystem till jordbruksmark på ett kvalitetssäkrat och därmed förtroendefullt sätt. Det är viktigt att flera kommuner nu kommer igång med etablering av anläggningar för återföring av dessa fraktioner.

Projektet ”Implementering av rikstäckande kvalitetssäkringssystem för avloppsfraktioner från små avlopp” startades då det fanns tydliga signaler, både från Lantbrukarnas riksförbund LRF, Avfall Sverige och enskilda kommuner, om behovet av kvalitetssäkring av fraktioner från små avloppsystem och större sorterande avloppssystem för återföring till åkermark. Det efterfrågade kvalitetssäkringssystemet för dessa fraktioner skulle vara motsvarigheten till Avfall Sveriges system, Certifierad återvinning, för biogödsel respektive kompost och Svenskt Vattens certifieringssystem för kommunala avloppsreningsverk REVAQ.

I och med projektet ”Implementering av rikstäckande kvalitetssäkringssystem för avloppsfraktioner från små avlopp” finns nu ett kvalitetssäkringssystem för fraktioner från små avlopp – ”System för kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp” SPCR 178.

Certifieringssystemet kommer att innehas av SP. Anläggningar för behandling av fraktioner från små avloppsystem och större sorterande avloppssystem kommer att kunna certifieras enligt systemet från 1 januari 2013.


Skriv ut:

Datum