Importerat avfallsbränsle till förbränningsanläggningar för avfall. Metoder och verktyg för kontroll och säkerställande av kvalitet samt av att CSR-frågor beaktas

Sammanfattning: Mottagningskontrollen vid svenska anläggningar är god och anpassad till anläggningens behov. Kontrollen sker med hänsyn tagen till exempelvis vilket slags avfall det är fråga om och till vilket upptagningsområde det rör sig om. I synnerhet brukar nya kunder följas upp noggrant. Alla anläggningar gör okulär besiktning och flera kompletterar denna med att ta stickprover och låter göra plockanalyser.

Dessa slutsatser dras av en särskild projektgrupp med utgångspunkt från en enkät genomförd i april 2013. Innan import sker är det vanligt att viss kontakt tas med aktuella avfallsleverantörer för att få information om dessa men också för att informera om vilka kvalitetskrav man ställer. Till exempel vilken maximal storlek och sammansättning som godtas.

De flesta förbränningsanläggningar som tar emot importerat avfall kontrollerar detta vid mottagningen i anläggningen på samma sätt som man gör med inhemskt avfall. Några utför en del kontroller längs avfallskedjan exempelvis i lastningshamn. 
Vad gäller risker i leverantörskedjan, som till exempel att det kommer med oönskade fraktioner i det avfall som importeras, så anser projektgruppen att riskerna är små med den avfallshantering som idag sker i de flesta europeiska länder. Men även om risken är liten att exempelvis oönskade komponenter lastas på bil eller på fartyg, kan den ytterligare minimeras om mottagningskontrollen kompletteras med lämpliga kontrollåtgärder i exportlandet. Exempel på åtgärder som kan användas lämnas i denna rapports bilaga.

Projektet har också belyst hur frågor rörande samhällsansvar och affärsetik (CSR-frågor ”Corporate Social Responability”) kan beaktas och hur man kan agera för att minimera riskerna för oegentligheter.

Bilagda aktiviteter och åtgärdsförslag skall ses som en stomme som de enskilda anläggningarna kan ta in valda delar i sina kontrollsystem. Systemet kan givetvis byggas ut med ytterligare styrande dokument.


Skriv ut:

Datum