Indikatorer på hur svensk avfallshantering utvecklas

Avfall Sverige har låtit ta fram ett antal avfallsindikatorer som kan mäta och följa utvecklingen mot en mer resurseffektiv avfallshantering. Indikatorerna visar var i avfallshierarkin vi befinner oss och hur utvecklingen ser ut liksom hur mycket avfall vi lyckats förebygga.

För att visa utvecklingen har vi valt ut två indikatorer som speglar hanteringen av hushållsavfallet och som tar hänsyn till att avfallsmängderna totalt sett ökar. Dessa båda indikatorer ger en bild över var i avfallshierarkin Sverige befinner sig och hur resurseffektivt vårt avfallshanteringssystem är.

Indikatorn som speglar hanteringen av hushållsavfallet visar på en stadig klättring i avfallstrappan genom bättre återvinningsmetoder. 2014 hamnade värdet på 44 av totalt möjliga 100. Men det finns en stor förbättringspotential.

Indikatorn F2 tar hänsyn till att avfallsmängderna ökat, vilket begränsar de framsteg som resurseffektivare avfallshantering bidragit till.

Vi har också tagit fram en indikator som visar hur mycket hushållsavfall som har förebyggts. Det kan vi mäta genom att se på skillnaden mellan den mängd som förväntades uppkomma baserad på vår konsumtion och den verkliga mängden hushållsavfall som uppstått och som vi kan mäta. Enligt beräkningarna har närmare 40 kg hushållsavfall per person och år förebyggts sedan 2010. Närmare 355 000 ton förebyggdes under 2014 i Sverige som helhet.

Tanken är att avfallsindikatorerna årsvis ska presentera utvecklingen och därmed kunna ge svar på frågor som hur effektiv avfallshanteringen är, hur väl vi uppfyller olika avfallspolitiska mål och om det finns skillnader i utvecklingen mellan olika kommuner. Framöver kommer vi även att kunna presentera avfallsindikatorerna på kommunnivå.

För mer information kontakta:

Jenny Westin, Avfall Sveriges rådgivare för statistik, upphandling och avfallstaxor,
070-518 40 45, jenny.westin@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum