Individernas engagemang är en del av lösningen

Att minska avfall ger större miljönytta än all återvinning. Det krävs att vi är många som gör det och det krävs att vi ändrar vår livsstil. Och det måste vara roligt!

Det var den allmänna uppfattningen på det seminarium om att förebygga och minska avfall som Avfall Sverige anordnade tillsammans med Naturvårdverket den 28 april. Människor måste förstå att deras livsstil är ett problem” sa en av de 85 deltagarna. Diskussionen handlade mycket om vad som krävs för ett lyckat arbete med att förebygga avfall, vilka hinder som finns och vad kan man göra åt dem, önskvärda samarbeten och förutsättningar som krävs.

– Seminariet visar att det finns stort hopp om att ändra utvecklingen. Det händer mycket både inom området återanvändning och inom det avfallsförebyggande arbetet, säger Sanna Due, handläggare på Naturvårdsverket.

Det krävs samarbeten mellan olika aktörer, det måste vara lätt och det måste vara roligt. Man måste avsätta resurser att arbeta med avfallsförebyggande, kommunerna behöver få tydligt ansvar och mandat. Och producenterna måste också involveras. Det var de tydligaste resultaten av mötets diskussioner.

– Kommunerna är duktiga på avfallshantering och ser till att 98,6 procent av allt hushållsavfall återvinns som energi eller material. Men det är inte bra att mängderna ökar, och kommunerna har en särskilt viktig roll i arbetet med att förebygga avfall, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige.

Seminariet vände sig till kommuner, länsstyrelser och andra som arbetar eller vill börja arbeta med att förebygga avfall. Seminariet syftade också till att stimulera till projekt inom ”Europa minskar avfallet” 2011. Europa minskar avfallet, eller European Week for Waste Reduction, är ett treårigt projekt, initierat av EU-kommissionen. En vecka varje år – i år 19-27 november – fokuserar stora delar av Europa på att dels att öka medvetenheten kring konsumtion och dess miljöpåverkan, men också på att visa på sambandet mellan avfallsminimering och hållbar utveckling. För mer information, se minskaavfallet.se

Läs mer om avfallsförebyggande arbete i rapport U2011:05 ”Goda exempel på förebyggande av avfall för kommuner - Idébok för en mer hållbar produktion och konsumtion”, som kan laddas ner från www.avfallsverige.se/rapporterprojekt

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum