Information angående Corona/covid-19

Våra medlemmars hälsa och säkerhet är viktig för oss. Avfall Sverige följer därför kontinuerligt Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset och de rekommendationer som ges. Vi bevakar läget och följer riskbedömningar och riktlinjer från svenska myndigheter.

Avfall Sverige har med anledning av den rådande situationen valt att erbjuda några av våra utbildningar online. Vissa har vi också behövt att ställa in. Flera av dem återkommer under hösten. Du hittar mer information om våra utbildningar här.

Frågor om coronavirus/covid-19 och avfallshantering

Avfall Sverige får just nu många frågor rörande coronavirus Covid-19. Avfall Sveriges ingång i Coronavirus covid-19-frågan är att generellt vägleda medlemmarna angående vad som gäller beträffande kommunens avfallshantering i samband med en kris. Arbetsgivarfrågor hanteras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) respektive Sobona.

Vi har sammanställt ett dokument, som finns på medlemssidorna, med generell information avseende: 

1. Smittförande avfall från Coronavirus covid-19 i relation till hushållsavfallsdefinitionen.
2. Avfallshantering i relation till hanteringen av hushållsavfall.
3. Plockanalyser.
4. Arbetsmiljöaspekter.
5. Klassning och transport av avfall med risk för kontaminering av Coronavirus covid-19.
6. Generell information om kommunal renhållning och krisberedskap.

Du hittar dokumentet där vi samlat information om viruset på våra medlemssidor.

På medlemssidorna finns också en sida med vanliga frågor och svar. 

Information från MSB

MSB, Myndigheten för säkerhet och beredskap, har i den rådande situationen gjort tillfälliga lättnader som innebär en förlängd giltighetstid för ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare. Dessutom införs tillfälliga bestämmelser för fordon och tankar som används för farligt gods som gör det möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske.

Dessutom finns nu en möjlighet att transportera avfall (skyddskläder, skyddshandskar etc) som uppkommit i samband från hantering av patienter med Covid-19 i containrar.
 
På deras hemsidan finns mer information om dessa lättnader och ni finner informationen här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/farligt-gods-och-paverkan-av-coronaviruset/ 

På Återvinningsindustriernas webbplats finns information om vilka företag som tillverkar godkända plastsäckar: http://www.recycling.se/nyheter-media/nyheter/information-fran-msb 

Läs mer

Aktuellt om Covid-19: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

För er som arbetsgivare: https://sobona.se/5.60a3e7d516faf14ea65a5fb8.html samt https://skr.se/halsasjukvard/patientsakerhet/covid19.31764.html

MSB:s planeringsstöd för att planera för bortfall av personal, varor och tjänster: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/kontinuitetshantering/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 

För vårdsökande: https://www.1177.se/Skane/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/

 


Skriv ut:

Datum