Information når fram genom lätt svenska, bilder och personlig kontakt

Det framkommer i en nypublicerad rapport från Avfall Sverige. Informationen till hushållen om hur de ska agera för att öka sopsortering och återvinning har blivit bättre samtidigt som mängden information ökar. Dessutom förändras befolkningens sammansättning och därmed också behovet av att rikta information till olika målgrupper. En allt större grupp är den heterogena gruppen nysvenskar, som idag är ca 20 procent av Sveriges befolkning.

Många kommuner känner sig osäkra på hur de ska jobba med information till nysvenskar. 46 procent av kommunerna har inte någon riktad information. Förklaringen till detta uppges ofta vara resursbrist och att antalet hemspråk är så stort. Undersökningen visar att kunskap bland invandrare om avfallshantering behöver höjas, frågan har låg prioritet och man hyser ofta misstro mot avfallshanteringssystemet. För att bli bättre redovisar rapporten konkreta tips för hur kommunerna kan arbeta med informationen. Informationsspridning via SFI-utbildningen är en viktig länk.  Diskussionerna i fokusgrupper och intervjuer visar att informationsmaterial som bygger på tydliga bilder och text på enkel svenska ofta är att föredra.

– Kartläggningen visar att nysvenskar gärna vill ha tydlig information på svenska och gärna en personlig kontakt. Detta är värdefullt för kommunerna att känna till så att de inte bara satsar på webbplatser och trycksaker, säger Per-Olof Hallberg, projektledare och tf chef Åkeriet marknad Gästrike Återvinnare.

Avfall Sveriges rapport "Kartläggning av information till nysvenskar" 2008:04, bygger på en enkätundersökning med 51 kommuner, intervjuer med 20 lärare på SFI, Svenska för invandrare, och 61 intervjuer med nysvenskar (fokusgrupper och enskilda intervjuer). För att ta del av rapporten, gå in på www.avfallsverige.se

För mer information kontakta:

Per-Olof Hallberg, t.f chef Åkeriet marknad Gästrike Återvinnare, 070-265 26 04,

per-olof.hallberg@remove-this.gastrikeatervinnare.remove-this.se

Karin Swärd, informatör, Tekniska kontoret/Avfall, Norrköpings kommun, 011-15 16 37 eller 0730-78 20 91, karin.sward@remove-this.norrkoping.remove-this.se

Informationschef Anna-Carin Gripwall, 070-662 61 28, anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

 


Skriv ut:

Datum