Inget frival för verksamhetsavfall

I regeringens lagrådsremiss med förslag till genomförande av EU-direktiv framgår det att man inte kommer gå vidare med förslaget att ge verksamheter möjlighet att själva välja vem som ska samla in och behandla avfallet från verksamheten.

Regeringens förslag innebär att kommunerna som huvudregel bör ha ett ansvar för kommunalt avfall som producerats i eller i samband med verksamheter. 

- Vi välkomnar beslutet att inte gå vidare med frivalet. Vi har många gånger tryckt på att några miljö och hälsoskyddsmässiga fördelar av ett frival inte har motiverats samt att ett frival riskerar att bli dyrt och ineffektivt, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. 

Regeringen föreslog tidigare i sin promemoria om genomförande av EU-direktiv att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om undantag från kommunens ansvar för att kommunalt avfall från andra källor än hushåll inom kommunen transporteras bort och behandlas. Detta mötte dock kritik från flertalet remissinstanser. Därför bedömer nu regeringen att frågan behöver utredas vidare.


Skriv ut:

Datum