Inspirerande mål för minskade avfallsmängder

Ambitionen är att till 2025 minska mängden restavfallet och matavfallet med 25 procent. Det är ett mål som Avfall Sverige vill erbjuda kommuner och kommunala bolag att verka för. 

Avfall Sverige har satt upp frivilliga mål för kommunernas avfallsambitioner och styrelsen har nu lagt fast ett mål om minskade avfallsmängder. Tanken är att det ska fungera som en inspiration för kommuner och kommunala bolag i arbetet att nå högre upp i avfallshierarkin. Det är fritt för kommuner att anta utmaningen som är tuff - men realistisk. Det finns ett starkt engagemang att arbeta med både återanvändning och att förebygga avfall och alltmer erfarenheter byggs upp. 

Innebörden av målet är att mängden matavfall och restavfall ska minska med 25 procent, räknat per person, till 2025 baserat på utgångsläget 2015 - kort kallat 25/25-målet. År 2025 valdes eftersom det är samma årtal som förändringarna i insamlingsansvaret ska vara genomförda.

Målet är helt i linje med EU:s ambition att minska matsvinnet. Det passar också väl ihop med de ökade kraven avseende källsortering som regeringen beslutade om tidigare under sommaren. De syftar till ökad återvinning och bör därmed leda till mindre mängder förpackningar- och returpapper i restavfallet. 

- Idag hamnar en hel del förpackningar och returpapper i restavfallet som borde återvunnits. Därför måste utsorteringen öka. Matsvinnet behöver också minska, vilket går hand i hand med införandet av obligatorisk matavfallsinsamling. När allt detta sker samtidigt bör avfallsmängderna minska vilket det nya 25/25 målet ska kunna visa, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

25/25-målet ska också ses som ett steg på vägen för att närma oss Avfall Sveriges vision om att ”det finns inget avfall”. Under hösten kommer Avfall Sverige att utveckla och kommunicera detaljerna kring hur målet ska formuleras, mätas och följas upp så att kommunerna från och med verksamhetsåret 2019 kan påbörja sina mätserier. Och fler får gärna haka på:

- Det mål som vi tagit fram tar sikte på den avfallshantering som kommunerna har rådighet över. Vi ser gärna att andra branscher sätter upp liknande frivilliga mål som leder fram till minskade avfallsmängder, avslutar Weine Wiqvist.


Skriv ut:

Datum