Integration via miljöarbete

Sammanfattning: I Sverige lever många nyanlända personer med ett ursprung i andra länder eller kulturer. De har ofta svårt att ta till sig kunskap om hur olika delar i vårt samhälle fungerar och vad som förväntas av dem som innevånare. Det kan leda till missförstånd och felaktigt handlande och det kan även bidra till att nyanlända beskylls för andras felbeteende.

Miljöarbete är viktigt för de flesta människor i Sverige och många aktörer i samhället, till exempel inom vatten-, energi- och avfallshantering bidrar genom sitt arbete till en bättre miljö. De har många gånger svårt att nå ut med information till nyanlända om sin verksamhet eller vilka konsekvenser ett felaktigt handlande får för dem. Svårigheterna kan bero på okunskap om nyanländas bakgrund eller språkförbistring.

Det här projektet har undersökt förutsättningarna för att skapa ett kunskapsnätverk där nyanlända vuxna och olika aktörer möts och lär av varandra om miljö med bostaden och dess närmiljö som utgångspunkt. Många av de kunskaper vi i Sverige tar för självklara, som hur vi ska handskas med vatten och sopor, använder vi i och runt våra bostäder. Gör vi fel när vi använder vatten eller slänger vår soppåse får det oftast negativa miljökonsekvenser. Förhoppningsvis bidrar mötena mellan olika deltagare i nätverket även till integration.

Projektet visar att det finns ett stort intresse att samarbeta i ett nätverk. De som dagligen arbetar med nyanlända personer tycker att det är viktigt för dem att få ta del av nätverket samtidigt som deras kunskaper också bidrar till nätverkets kunskaper. Nyanlända kommer ofta från länder eller kulturer som skiljer sig mycket från Sverige och mycket ofta bidrar språksvårigheter till att det är besvärligt att förstå information på svenska. I nätverket skulle många nyanlända få kunskap om miljöarbete i Sverige på ett språk som de kan ta till sig. Deltagande i nätverket kan troligtvis ingå i många nyanländas ordinarie etablering i samhället.

För de olika samhällsaktörerna är det positivt att kunna bidra med sina kunskaper i ett samarbete samtidigt som de inte behöver ansvara för hela nätverket. Tillsammans kan man arbeta med fler infallsvinklar på miljöarbete i och kring hemmet, något som förhoppningsvis leder till djupare kunskaper. De ser det även som positivt om deras medverkan kan bidra till en förbättrad integration. 
Under projektet har även en modell för kunskapsnätverket arbetats fram. Modellen, Hållbar Integration, ska kunna användas i andra kommuner eller med annat innehåll.

Projektet har också tittat på hur ett nytt projekt, utifrån den här rapporten, kan finansieras. Tanken var att man i det nya projektet skulle bygga upp nätverket och låta det vara verksamt under en begränsad tid.


Skriv ut:

Datum