Internationellt intresse för svenska avfallslösningar

Sammanfattning: Svensk avfallshantering är känd långt utanför landets gränser. Varför? Avfall Sverige har valt att titta närmare på fyra olika länder – Storbritannien, Polen, Kina och Indien – för att ta reda på varför dessa länder sneglar på Sveriges hantering av hushållsavfall. Vad anser de gör Sverige värt att köpa idéer och teknik från? Varför vill de göra studiebesök, diskutera teknik, metoder, organisation och ansvarsfördelning med oss? Vad vill de implementera på hemmaplan?

Det visar sig att det man tittar på hos Sverige är tekniklösningar och kompetens, hur vi utvinner energi ur avfallet och hur vi sedan använder denna energi – ja, hela systemet. Och detta är inget unikt för Storbritannien, Polen, Kina och Indien, många andra länder besöker Sverige och vill lära mer om hur vi arbetar med avfallshantering och återvinning.

Det svenska avfallssystemet innebär att kommunerna ansvarar för att samla in och återvinna allt hushållsavfall, förutom det avfall som ingår i producentansvaret, framför allt förpackningar, tidningar och elektriska produkter. Hushållen ansvarar för att sortera sitt avfall så att det kan återvinnas på rätt sätt. Idag återvinns 99 procent av hushållsavfallet, antingen som energi eller material. Det gör Sverige till en av världens ledande länder inom avfallshantering. Kommunerna strävar ständigt efter förbättringar, att öka materialåtervinningen ännu mer, att effektivisera metoder etc. Återvinningen är mycket viktig, men den viktigaste uppgiften kommunerna, tillsammans med andra aktörer, nu har framför sig är att arbeta för att minska mängderna avfall som uppstår.


Skriv ut:

Datum